EMPIRIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000482526
Numer REGON: 271057808
Numer NIP: 9540010219
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-06-21
Sygnatura akt[RDF/391296/22/529]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 271057808 NIP 95400102192013-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPIRIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 6822 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY2013-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE2021-03-12 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica UL. MECHANIKÓW nr domu 15 kod pocztowy 44-109 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2021-03-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO.EMPIRIA@GMAIL.COM2013-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.07.1991 R. NOTARIUSZ ALEKSANDRA LESIAK, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W KATOWICACH, - REPERTORIUM A NUMER 3154/91; 02.08.2013 R., NOTARIUSZ JACEK TURSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, - REPERTORIUM A NUMER 3054/2013 - ZMIANA CAŁEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI.2013-11-15 do dziś
230.11.2020 R., NOTARIUSZ ANNA MAŃKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH , REP. A NR 3919/2020 - ZMIENIONO: §4 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2021-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOŻEK2021-03-12 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAROSŁAW2021-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2021-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-03-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU.2013-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJWA LELONEK2022-01-11 do dziś
2. ImionaANNA BERNADETA2022-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-01-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-11-15 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-11-15 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-11-15 do dziś
455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2013-11-15 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-11-15 do dziś
681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2013-11-15 do dziś
778 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2021-03-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2021-03-12 do dziś
215 11 Z WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH2021-03-12 do dziś
313 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-24 do dziś
2data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
3data złożenia 19.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-19 do dziś
4data złożenia 19.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-19 do dziś
5data złożenia 19.08.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-19 do dziś
6data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-24 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-19 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-19 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-08-19 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-19 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów