A.B.CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000482491
Numer REGON: 281540744
Numer NIP: 7393863350
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-24
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-06-06
Sygnatura akt[RDF/494964/23/404]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.B.CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina STAWIGUDA miejscowość BARTĄG2021-09-13 do dziś
2. Adresmiejscowość BARTĄG ulica BRATKOWA nr domu 4 kod pocztowy 10-687 poczta BARTĄG kraj POLSKA 2021-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.10.2013 R. NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP.A NR 11696/20132013-10-24 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 19.03.2015 R., REP. A NR 2738/2015, NOTARIUSZ ANNA SOSNOWSKA-NURCZYK ZASTĘPCA NOTARIUSZA IRENY ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, ZMIENIONO §2 UST.3, §13 UST.1 UMOWY SPÓŁKI.2015-09-18 do dziś
326.05.2020R. CEZARY ŚLUSARCZYK - ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA IRENY ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP.A NR 5369/2020 - ZMIENIONO § 2 UST.3, § 9 UST.1, § 13 UST.1; USUNIĘTO § 14 UST.72020-06-22 do dziś
430.08.2021 R., NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 13133/2021 - ZMIENIONO § 2 UST. 3, § 6 UST. 3, § 13 UST. 12021-09-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDNIK2013-10-24 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2013-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2013-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-10-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW WYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDNIK2021-01-26 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2021-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2013-10-24 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-10-24 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-10-24 do dziś
447 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-10-24 do dziś
547 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-10-24 do dziś
647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-10-24 do dziś
756 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-10-24 do dziś
856 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2013-10-24 do dziś
956 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2013-10-24 do dziś
1056 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.03.2014 DO 31.12.20142016-06-10 do dziś
2data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
3data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
4data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
5data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
6data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
7data złożenia 11.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
8data złożenia 10.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-10 do dziś
9data złożenia 06.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.03.2014 DO 31.12.20142016-06-10 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-10 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.03.2014 DO 31.12.20142016-06-10 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-10 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów