APUSHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-28 godz. 09:57:31
Numer KRS: 0000482485
Numer REGON: 243403729
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-28
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2024-03-27
Sygnatura akt[RDF/589147/24/468]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPUSHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. DĄBROWA GÓRNICZA gmina M. DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA2013-10-28 do dziś
2. Adresmiejscowość DĄBROWA GÓRNICZA ulica TRANSPORTOWA nr domu 41 nr lokalu - kod pocztowy 42-530 poczta DĄBROWA GÓRNICZA - STRZEMIESZYCE kraj POLSKA 2013-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.09.2013 R. NOTARIUSZ MAREK ROMAN KUCHARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W MYSŁOWICACH, UL.MIKOŁOWSKA 34/2, REP.A NR 3277/20132013-10-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYPŁACZ2014-01-21 do dziś
2. ImionaPIOTR ADAM2014-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.600.00 ZŁ2017-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYPŁACZ2014-01-21 do dziś
2. ImionaADAM LUDWIK2014-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.400.00 ZŁ2017-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego62000,00 ZŁ2017-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYPŁACZ2013-10-28 do dziś
2. ImionaPIOTR ADAM2013-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-10-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-10-28 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-10-28 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-10-28 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-10-28 do dziś
558 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-10-28 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.03.2015 okres OD 28.10.2013 DO 31.12.20142015-03-24 do dziś
2data złożenia 04.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-13 do dziś
3data złożenia 10.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
4data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
5data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
6data złożenia 22.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
7data złożenia 16.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
8data złożenia 25.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-25 do dziś
9data złożenia 30.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
10data złożenia 27.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.10.2013 DO 31.12.20142015-03-24 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-25 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
10OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.10.2013 DO 31.12.20142015-03-24 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-25 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
9OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów