ASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000482433
Numer REGON: 146944475
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-28
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2019-10-03
Sygnatura akt[RDF/178022/19/727]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-10-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-10-28 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-28 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-10-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica TUŻYCKA nr domu 8 nr lokalu 6 kod pocztowy 03-683 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu103.10.2013 R., NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA UL. CHMIELNA 73 B LOK. LU10, 00-801 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 22085/20132013-10-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-28 do dziś
4. Numer KRS0000415530 2013-10-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-10-28 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji500002013-10-28 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2013-10-28 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2013-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2013-10-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002013-10-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-10-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ ASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JAWCZYCACH. ZGODNIE Z UMOWĄ TEJ SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, LUB B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. PREZESEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST PIOTR MICHALSKI.2013-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-28 do dziś
4. Numer KRS0000415530 2013-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2013-10-28 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-10-28 do dziś
333 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2013-10-28 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-10-28 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-10-28 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-10-28 do dziś
745 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-10-28 do dziś
845 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-10-28 do dziś
945 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-10-28 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2015 okres OD 28.10.2013 DO 31.03.20152015-09-21 do dziś
2data złożenia 11.10.2016 okres OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-12-06 do dziś
3data złożenia 05.10.2017 okres OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-10-24 do dziś
4data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-09-28 do dziś
5data złożenia 03.10.2019 okres OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.10.2013 DO 31.03.20152015-09-21 do dziś
2OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-12-06 do dziś
3OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-10-24 do dziś
4OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-09-28 do dziś
5OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.10.2013 DO 31.03.20152015-09-21 do dziś
2OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-12-06 do dziś
3OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-10-24 do dziś
4OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-09-28 do dziś
5OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów