„ARTHYDRAL” WYTWÓRNIA ELEMENTÓW HYDRAULIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000482312
Numer REGON: 022281364
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-22
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-06-18
Sygnatura akt[RDF/299993/21/213]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTHYDRAL” WYTWÓRNIA ELEMENTÓW HYDRAULIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat STRZELIŃSKI gmina STRZELIN miejscowość GĘSINIEC2020-07-02 do dziś
2. Adresmiejscowość GĘSINIEC ulica UL. MODRZEWIOWA nr domu 2 kod pocztowy 57-100 poczta STRZELIN kraj POLSKA 2020-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.09.2013 R., NOTARIUSZ PAWEŁ MAREK STĄCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W STRZELINIE, UL. DZIERŻONIOWSKA 5/9, AKT NOTARIALNY REP. A NR 965/2013.2013-10-22 do dziś
221.05.2020 R., NOTARIUSZ PAWEŁ STRĄCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W STRZELINIE, UL. DZIERŻONIOWSKA 5/9, REP. A NR 1856/2020, ZMIENIONO § 3.2020-07-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITEK2013-10-22 do dziś
2. ImionaMAREK2013-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH).2013-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBNIAK2013-10-22 do dziś
2. ImionaDOMINIK MARCIN2013-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH).2013-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARZYCKI2013-10-22 do dziś
2. ImionaMAREK KAZIMIERZ2013-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH).2013-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-22 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAWNICZAK2013-10-22 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA JANINA2013-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH).2013-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE2013-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARZYCKI2013-10-22 do dziś
2. ImionaMAREK KAZIMIERZ2013-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-10-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2013-10-22 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2013-10-22 do dziś
328 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK2013-10-22 do dziś
428 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW2013-10-22 do dziś
555 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2013-10-22 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2014 okres OD 25.09.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
2data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
3data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
4data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
5data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
6data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
7data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
8data złożenia 18.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.09.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.09.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów