ARGRAS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000482247
Numer REGON: 146892413
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-24
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/250919/20/782]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146892413 NIP 52727019722013-12-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARGRAS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2018-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 5 nr lokalu 1 kod pocztowy 70-100 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2018-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.10.2013 NOTARIUSZ W WARSZAWIE WOJCIECH SZCZYPKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL.BAGNO NR 2 LOK. 194 W WARSZAWIE REP. A NR 17635/20132013-10-24 do dziś
225.11.2013 R. REP. A NR 22715/2013, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ANNA WNUK-OGONOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL.BAGNO 2 LOK. 194; ZMIANA §2, §3, §8, §11, §20 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2013-12-14 do dziś
328-05-2014 R., REPERTORIUM A NUMER 4952/2014, NOTARIUSZ DOROTA ANDRZEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONE PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI: 3, 8, 11, 14, 28.2014-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARNOUT2013-12-14 do dziś
2. ImionaARENT ANDRÉ2013-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.159.950,00 ZŁ2016-07-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1160000,00 ZŁ2014-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1160000,00 ZŁ2014-07-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA WSZELKICH ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ. KAŻDY Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 50 000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), A W PRZYPADKU REPREZENTACJI SPÓŁKI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ POWYŻEJ KWOTY 50 000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WICEPREZESA Z PREZESEM ZARZĄDU.2014-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARNOUT2013-12-14 do dziś
2. ImionaARENT ANDRÉ2013-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-12-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2016-07-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy137 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2016-07-15 do dziś
239 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2016-07-15 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-07-15 do dziś
452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2016-07-15 do dziś
535 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2016-07-15 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-07-15 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2016-07-15 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2016-07-15 do dziś
956 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2016-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-03 do dziś
2data złożenia 20.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-03 do dziś
3data złożenia 20.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
4data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-30 do dziś
5data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
6data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
7data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-03 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-03 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-30 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-03 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-03 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-30 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów