ASTON NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000482133
Numer REGON: 146927347
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-09-25
Sygnatura akt[RDF/243664/20/628]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTON NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina MICHAŁOWICE miejscowość KOMORÓW2013-10-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KOMORÓW ulica BOLESŁAWA PRUSA nr domu 15 kod pocztowy 05-806 poczta KOMORÓW kraj POLSKA 2013-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 17933/2013, BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, ADAM SUCHTA SPÓŁKA CYWILNA.2013-10-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORĘBSKI2013-10-21 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WIESŁAW2013-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 /DZIEWIĘĆDZIESIĄT/ UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.000 ZŁ. /DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH/.2013-10-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALBIN2013-10-21 do dziś
2. ImionaMARIA ALINA2013-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 /UDZIAŁÓW/ W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ /JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH/.2013-10-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2013-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORĘBSKI2013-10-21 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WIESŁAW2013-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-10-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-10-21 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-10-21 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-10-21 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.02.2014 okres OD 21.10.2013 DO 31.12.20142015-02-16 do dziś
2data złożenia 17.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
3data złożenia 25.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-23 do dziś
4data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-25 do dziś
5data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-25 do dziś
6data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.10.2013 DO 31.12.20142015-02-16 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-23 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-25 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-25 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.10.2013 DO 31.12.20142015-02-16 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-23 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-25 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-25 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów