STAYINFRONT DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000481995
Numer REGON: 302571542
Numer NIP: 7831705907
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-24
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2024-04-23
Sygnatura akt[RDF/597421/24/208]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSTAYINFRONT DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-05-13 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO nr domu 79A kod pocztowy 60-529 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.08.2013 R., NOTARIUSZ DANIEL WŁODZIMIERZ FOLWARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA JUSTYNA BLANDZI, DANIEL WŁODZIMIERZ FOLWARSKI S.C. W POZNANIU PRZY UL. MIELŻYŃSKIEGO 18/5, REP. A NR 7865/20132013-10-24 do dziś
226.02.2016 R., REP. A NR 2669/2016, NOTARIUSZ MAREK BARTNICKI, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4. ZMIENIONO: § 7, § 9 UST. 1, § 12 UST. 1, § 14 UST. 4, § 15 UST. 5 PKT.4, § 17 UST. 2. UCHYLONO: § 9 UST. 2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2016-06-21 do dziś
307.03.2017 R., REP. A NR 922/2017, NOTARIUSZ PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL. PUŁASKIEGO 28/3, ZMIENIONO: § 9, § 12, § 15, § 16, § 16, § 17 I § 21, DODANO: § 11A, § 12A, § 12B I § 20A, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2017-07-17 do dziś
413.09.2017 R., REP.A NR 4139/2017, NOTARIUSZ PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI W POZNANIU, UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI2018-03-16 do dziś
531.05.2019 R., REP. A NR 2878/2019, NOTARIUSZ PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI W POZNANIU, ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA STANOWIĄCEGO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWINDSOFT ACQUISITION COMPANY2019-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały76.574 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.828.700,00 ZŁ2019-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-09-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego3828700,00 ZŁ2019-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport116000,00 ZŁ2013-10-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCKLEY2023-01-12 do dziś
2. ImionaTHOMAS2023-01-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-01-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-12 do dziś
25. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-05-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2019-09-11 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-09-11 do dziś
358 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-09-11 do dziś
459 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2019-09-11 do dziś
562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2019-09-11 do dziś
663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2019-09-11 do dziś
770 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2019-09-11 do dziś
872 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2019-09-11 do dziś
973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.09.2015 okres OD 28.08.2013 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
2data złożenia 15.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
3data złożenia 21.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
4data złożenia 12.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-12 do dziś
5data złożenia 25.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-26 do dziś
6data złożenia 28.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
7data złożenia 09.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.03.20212021-06-09 do dziś
8data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.04.2021 DO 31.03.20222022-09-29 do dziś
9data złożenia 23.04.2024 okres OD 01.04.2022 DO 31.03.20232024-04-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.08.2013 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-12 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-26 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.03.20212021-06-09 do dziś
8OD 01.04.2021 DO 31.03.20222022-09-29 do dziś
9OD 01.04.2022 DO 31.03.20232024-04-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.08.2013 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-12 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-26 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.03.20212021-06-09 do dziś
8OD 01.04.2021 DO 31.03.20222022-09-29 do dziś
9OD 01.04.2022 DO 31.03.20232024-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów