A-L-M-S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000481991
Numer REGON: 101679002
Numer NIP: 7712878464
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-07-03
Sygnatura akt[RDF/519475/23/849]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-L-M-S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PIOTRKÓW TRYBUNALSKI gmina PIOTRKÓW TRYBUNALSKI miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI2019-06-19 do dziś
2. Adresmiejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ulica UL. ZOFII NAŁKOWSKIEJ nr domu 50 nr lokalu 25 kod pocztowy 97-300 poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kraj POLSKA 2019-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.09.20123 R., NOTARIUSZ RADOSŁAW TELEMAN. KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, REPERTORIUM A NR 1202/20132013-10-21 do dziś
207.06.2016R. REP.A NR 4427/2016, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO § 3 UST. 1 I UST. 62016-07-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMKO LISOWSKA2013-10-21 do dziś
2. ImionaANICETA2013-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200.620 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.031.000,00 ZŁ2016-07-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISOWSKI2016-07-14 do dziś
2. ImionaMARCEL MARCIN2016-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200.340 UDZIAŁÓW O ŁĄĆZNEJ WARTOŚCI 10.017.000,00 ZŁ2016-07-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20048000,00 ZŁ2016-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport120038000,00 ZŁ2016-07-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA2013-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMKO2016-07-14 do dziś
2. ImionaIRENA2016-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-07-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMKO LISOWSKA2013-10-21 do dziś
2. ImionaANICETA2013-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-10-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-10-21 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-10-21 do dziś
364 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.04.2015 okres OD 26.09.2013 DO 31.12.20142015-04-16 do dziś
2data złożenia 20.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
3data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
4data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
5data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
6data złożenia 04.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
7data złożenia 26.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-26 do dziś
8data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
9data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.09.2013 DO 31.12.20142015-04-16 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-26 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-26 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów