FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA A&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000481862
Numer REGON: 161556617
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-18
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/514598/23/45]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA A&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLSKI gmina TUŁOWICE miejscowość TUŁOWICE2022-06-27 do dziś
2. Adresmiejscowość TUŁOWICE ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 25 kod pocztowy 49-130 poczta TUŁOWICE kraj POLSKA 2022-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.09.2013R., NOTARIUSZ RENATA PALEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU, REP. A NR 6869/2013 10.10.2013R., ASESOR NOTARIALNY KATARZYNA NIEDŹWIEDZKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA RENATY PALEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU, REP. A NR 8108/2013, ZMIENIONO PAR. 10 I 122013-10-18 do dziś
24 MAJA 2015R. NOTARIUSZ ANNA ZAGÓRSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W NIEMODLINIE, REPERTORIUM A NUMER 1826/2015, ZMIANA BRZMIENIA: § 9 USTĘP 2 UMOWY SPÓŁKI2015-05-26 do dziś
320.12. 2021R., ZASTĘPCA NOTARIALNY JAKUB KOBLUK ZASTĘPCA NOTARIUSZ RENATY PALEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 14953/2021, ZMIENIONO § 1 PKT 3 UMOWY SPÓŁKI2022-06-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUJAWA ŁYSZCZARCZYK2023-03-16 do dziś
2. ImionaANETA KATARZYNA2013-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2013-10-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHŁODNICKI2013-10-18 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ JERZY2013-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2013-10-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2015-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUJAWA ŁYSZCZARCZYK2023-03-16 do dziś
2. ImionaANETA KATARZYNA2013-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-10-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHŁODNICKI2013-10-18 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ JERZY2013-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-10-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2013-10-18 do dziś
243 31 Z TYNKOWANIE2013-10-18 do dziś
378 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2013-10-18 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-10-18 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-10-18 do dziś
643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2013-10-18 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-10-18 do dziś
843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2013-10-18 do dziś
943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-10-18 do dziś
1078 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2015-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.05.2015 okres OD 09.09.2013 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
2data złożenia 26.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
3data złożenia 10.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
4data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
5data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
6data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
7data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
8data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
9data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
10data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.09.2013 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.09.2013 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów