VENTO FORTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000481641
Numer REGON: 321441141
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-18
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2017-05-30
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/14957/17/634]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-10-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaVENTO FORTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2015-06-12 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-18 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-06-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. URZĘDNICZA nr domu 46 nr lokalu 1 kod pocztowy 30-048 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2015-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2013 R., REPERTORIUM A NR 12182/2013, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU2013-10-18 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2013 R., REP. A NR 13119/2013, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §3, §13 UST.1, §13 UST.2, §20 UST.1, §20 UST.2, §21, - USUNIĘTO: §10 UST.4, - DODANO: W §17 UST.2, §22, §23.2013-11-12 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.03.2015 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA ŻMUDĘ-TRZEBIATOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 28/3, REP. A NR 1247/2015 AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.04.2015 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA MĄSIORA, KANCELARIA NOTARIALNA W RABCE-ZDROJU PRZY UL. ORKANA 24/3, REP. A NR 1138/2015 - ZMIENIONO § 2, § 6 UST.1, § 7 UST.1 STATUTU2015-06-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVENTO FORTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1211642222015-06-12 do dziś
4. Numer KRS0000350064 2015-06-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-10-18 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji500002013-10-18 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2013-10-18 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2013-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2013-10-18 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002013-10-18 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-10-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ2015-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVENTO FORTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1211642222015-06-12 do dziś
4. Numer KRS0000350064 2015-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-10-18 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-10-18 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-10-18 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-10-18 do dziś
535 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2015-06-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-06-12 do dziś
235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-06-12 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-06-12 do dziś
466 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2015-06-12 do dziś
564 91 Z LEASING FINANSOWY2015-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.03.2014 okres OD 18.10.2013 DO 30.11.20132014-04-15 do dziś
2data złożenia 18.01.2016 okres OD 01.12.2013 DO 31.10.20152016-01-29 do dziś
3data złożenia 18.05.2017 okres OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-05-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.10.2013 DO 30.11.20132014-04-15 do dziś
2OD 01.12.2013 DO 31.10.20152016-01-29 do dziś
3OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-05-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.10.2013 DO 30.11.20132014-04-15 do dziś
2OD 01.12.2013 DO 31.10.20152016-01-29 do dziś
3OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów