CORAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000481586
Numer REGON: 022273407
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-18
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2018-07-12
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/14219/18/448]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCORAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2013-10-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW kraj POLSKA 2018-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.10.2013R., NOTARIUSZ IWONA KREDZIŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. ŚW. MIKOŁAJA 72, 50-126 WROCŁAW, REPERTORIUM A NR 5714/20132013-10-18 do dziś
218.03.2014 R., NOTARIUSZ IWONA KREDZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚW. MIKOŁAJA 72, REP. A NR 1161/2014, ZMIENIONO § 2 UST. 1 I 2, ORAZ § 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2014-04-25 do dziś
329.01.2015R., NOTARIUSZ DOMINIKA GRODZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KRAWIECKA NR 3 LOK. 15-16, REP. A NR 1520/2015. ZMIENIONO: §3 UST.1 ORAZ §9 UST.6.2015-06-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTKOWIAK2014-04-25 do dziś
2. ImionaPIOTR JERZY2014-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3000 (TRZY TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000 (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2015-06-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-06-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2014-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2013-10-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ POPRZEZ DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB POPRZEZ DZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTKOWIAK2015-06-10 do dziś
2. ImionaPIOTR JERZY2015-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-06-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLIŃSKA2013-10-18 do dziś
2. ImionaBEATA2013-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-04-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-10-18 do dziś
285 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-10-18 do dziś
396 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2013-10-18 do dziś
496 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2013-10-18 do dziś
586 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2015-06-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-06-10 do dziś
286 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2015-06-10 do dziś
386 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ2015-06-10 do dziś
420 4 PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2015-06-10 do dziś
579 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2015-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów