HERON 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000481554
Numer REGON: 302566699
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-17
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-05-10
Sygnatura akt[RDF/290850/21/509]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-10-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERON 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-10-17 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-17 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-09-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH nr domu 1 nr lokalu P.12 kod pocztowy 00-124 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu120.09.2013, ARTUR STANISŁAW KOZAK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KOZAK, WOJCIECH WYPYCH, AGNIESZKA LISOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, AL. JANA PAWŁA II 61 LOK.4, 01-031 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 7116/2013.2013-10-17 do dziś
217.10.2013 R., REP. A NR 8447/2013, ARTUR STANISŁAW KOZAK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KOZAK, WOJCIECH WYPYCH, AGNIESZKA LISOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, AL. JANA PAWŁA II 61 LOK. 4, 01-031 WARSZAWA ZMIANA § 17 I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU.2013-10-24 do dziś
327.05.2014 R., REP. A NR 6521/2014, NOTARIUSZ ARTUR KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY AL. JANA PAWŁA II 61 LOK. 4, ZMIANA § 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU.2014-07-17 do dziś
403.09.2019 R., REPERTORIUM A NR 10598/2019, NOTARIUSZ ARTUR STANISŁAW KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA ARUTR KOZAK NOTARIUSZ, AGNIESZKA LISOWSKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, ALEJA JANA PAWŁA II 61 LOK. 4 01-031 WARSZAWA, ZMIENIONO § 2 STATUTU SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.2019-09-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERON 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3025302822013-10-17 do dziś
4. Numer KRS0000476946 2013-10-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-10-17 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji500002013-10-17 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2013-10-17 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego12500,00 ZŁ2013-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2013-10-17 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002013-10-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-10-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE.2013-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERON 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3025302822013-10-17 do dziś
4. Numer KRS0000476946 2013-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-10-17 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-10-17 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-10-17 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2013-10-17 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2013-10-17 do dziś
664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-10-17 do dziś
764 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-10-17 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-10-17 do dziś
966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-10-17 do dziś
1070 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.04.2014 okres OD 20.09.2013 DO 31.10.20132014-05-16 do dziś
2data złożenia 05.04.2016 okres OD 01.11.2013 DO 30.09.20152016-05-18 do dziś
3data złożenia 17.08.2018 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162018-08-28 do dziś
4data złożenia 22.10.2019 okres OD 01.10.2016 DO 30.09.20172019-10-22 do dziś
5data złożenia 22.10.2019 okres OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-10-22 do dziś
6data złożenia 04.05.2020 okres OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-05-04 do dziś
7data złożenia 10.05.2021 okres OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-05-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.09.2013 DO 31.10.20132014-05-16 do dziś
2OD 01.11.2013 DO 30.09.20152016-05-18 do dziś
3OD 01.10.2015 DO 30.09.20162018-08-28 do dziś
4OD 01.10.2016 DO 30.09.20172019-10-22 do dziś
5OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-10-22 do dziś
6OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-05-04 do dziś
7OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-05-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.09.2013 DO 31.10.20132014-05-16 do dziś
2OD 01.11.2013 DO 30.09.20152016-05-18 do dziś
3OD 01.10.2015 DO 30.09.20162018-08-28 do dziś
4OD 01.10.2016 DO 30.09.20172019-10-22 do dziś
5OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-10-22 do dziś
6OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-05-04 do dziś
7OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów