„DOIT TECHNOLOGY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000481430
Numer REGON: 321441359
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-08-04
Sygnatura akt[RDF/230897/20/945]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOIT TECHNOLOGY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2013-10-21 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica GARNCARSKA nr domu 5 nr lokalu 10 kod pocztowy 70-377 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2013-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2013 R., REPERTORIUM A NR 5464/2013, NOTARIUSZ JACEK SŁUŻEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2013-10-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŻACKA OLSZA2013-10-21 do dziś
2. ImionaEWELINA IWONA2013-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ2014-11-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPNIEWSKI2013-10-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ADAM2013-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 850,00 ZŁ2013-10-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORNOBIS2013-10-21 do dziś
2. ImionaARTUR PAWEŁ2013-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁ2013-10-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5100,00 ZŁ2013-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU PODJĘCIA JEDNORAZOWEGO ZOBOWIĄZANIA LUB DOKONANIA JEDNORAZOWEJ WYPŁATY PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000 (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANE JEST - W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH CZŁONKÓW - OŚWIADCZENIE ZŁOŻONE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2013-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŻACKA2014-11-17 do dziś
2. ImionaMARIANNA2014-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-11-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPNIEWSKI2013-10-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ADAM2013-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-10-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORNOBIS2013-10-21 do dziś
2. ImionaARTUR PAWEŁ2013-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARŻĄDU2013-10-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2013-10-21 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-10-21 do dziś
366 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2013-10-21 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-10-21 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-10-21 do dziś
642 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2013-10-21 do dziś
742 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2013-10-21 do dziś
842 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2013-10-21 do dziś
942 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2013-10-21 do dziś
1071 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2017-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-03 do dziś
2data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-03 do dziś
3data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
4data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
5data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
7data złożenia 04.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-03 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-03 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-03 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-03 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów