TANIOSFERA.PL W. SYSKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000481369
Numer REGON: 022277753
Numer NIP: 8822119205
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-17
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/533304/23/442]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-10-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANIOSFERA.PL W. SYSKOWSKI SPÓŁKA JAWNA2013-10-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat DZIERŻONIOWSKI gmina DZIERŻONIÓW miejscowość DZIERŻONIÓW2013-10-17 do dziś
2. Adresmiejscowość DZIERŻONIÓW kraj POLSKA 2022-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.08.2013 R.2013-10-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYSKOWSKI2013-10-17 do dziś
2. ImionaWALDEMAR MARIAN2013-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-10-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-10-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-10-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-10-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIASECKA2013-10-17 do dziś
2. ImionaMARIA TERESA2013-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-10-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-10-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-10-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-10-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-10-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY DO WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCYCH: WALDEMAR MARIAN SYSKOWSKI - 90.000, - ZŁ (SŁOWNIE: DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) MARIA TERESA PIASECKA - 10.000, - ZŁ (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2013-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYSKOWSKI2013-10-17 do dziś
2. ImionaWALDEMAR MARIAN2013-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIASECKA2013-10-17 do dziś
2. ImionaMARIA TERESA2013-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-10-17 do dziś
247 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-10-17 do dziś
347 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-10-17 do dziś
447 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-10-17 do dziś
547 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-10-17 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-10-17 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-10-17 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-10-17 do dziś
963 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-09-29 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-09-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-09-29 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów