WALISZKA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000481224
Numer REGON: 146925087
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-17
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-09-14
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/20043/20/503]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-10-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWALISZKA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2014-05-14 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-17 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość ZALASEWO2014-05-14 do dziś
2. Adresmiejscowość ZALASEWO ulica ŚREDZKA nr domu 58 kod pocztowy 62-020 poczta SWARZĘDZ kraj POLSKA 2014-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu106.09.2013 R., NOTARIUSZ EWELINA STYGAR - JAROSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2485/20132013-10-17 do dziś
209.12.2013 R., NOTARIUSZ W WARSZAWIE EWELINA STYGAR-JAROSIŃSKA, REP. A NR 4008/2013 TYTUŁ STATUTU - ZMIENIONO § 1 USTĘP 1 I 2 - ZMIENIONO § 6 USTĘP 1 - ZMIENIONO § 8 USTĘP 5 - DODANO2014-01-17 do dziś
314.03.2014 R., REP. A NR 2439/2014, NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU (61-655) NA OS. NA MURAWIE 12 NUMERY ZMIENIONYCH JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH: PAR.: 1, PAR. 2 UST. 2, PAR. 6 UST. 1, PAR. 8 UST. 1, 2, 3, PAR. 14 UST. 1 NUMERY DODANYCH JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH: PAR. 5 UST. 1 PKT. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 432014-05-14 do dziś
412.08.2020 R., REP. A NR 10.411/2020, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MIKOŁAJA SIENNICKIEGO- KATARZYNA WITKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 14, 15, 16, 17 UST. 3, DODANO § 17 UST. 4 ORAZ PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI.2020-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALISZKA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1469289502014-01-17 do dziś
4. Numer KRS0000482054 2014-01-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego55000,00 ZŁ2014-05-14 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji5502014-05-14 do dziś
3. Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ2014-05-14 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego55000,00 ZŁ2014-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości akcji objętych za aport15000,00 ZŁ2014-05-14 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2013-10-17 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5002013-10-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-10-17 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2014-05-14 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii502014-05-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-05-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTOWANY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PREZESEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST BOGUSŁAW WALISZKA2014-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALISZKA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1469289502014-01-17 do dziś
4. Numer KRS0000482054 2014-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWALISZKA2014-05-14 do dziś
2. ImionaKLAUDIA TERESA2014-05-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-05-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-05-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2013-10-17 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-10-17 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-10-17 do dziś
482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2013-10-17 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-10-17 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-05-14 do dziś
722 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2020-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2015 okres OD 17.10.2013 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
2data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
3data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
4data złożenia 26.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-23 do dziś
5data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
6data złożenia 19.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.10.2013 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-23 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.10.2013 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-23 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów