MALDEN II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000481091
Numer REGON: 146916237
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-02
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-11-02
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/62146/20/977]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-10-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMALDEN II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI2017-01-10 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-14 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-10-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 22 kod pocztowy 00-133 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu103.10.2013 R., NOTARIUSZ SZYMON KRZYSZCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 203/20132013-10-14 do dziś
218.10.2013 R., REP. A NR 306/2013, NOTARIUSZ SZYMON KRZYSZCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA TREŚCI § 1, § 2, § 14, § 412013-11-06 do dziś
329.06.2015 R., REP. A NR 3765/2015, NOTARIUSZ KRYSTIAN SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIANA § 6 UST.1 STATUTU - ZMIANA § 14 STATUTU2015-10-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALDEN II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-06 do dziś
4. Numer KRS0000480813 2013-11-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-10-14 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji500002013-10-14 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2013-10-14 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2014-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2013-10-14 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002013-10-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-10-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-10-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-10-05 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-10-05 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-10-05 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-10-05 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-10-05 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-10-05 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-10-05 do dziś
856 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2015-10-05 do dziś
956 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2015-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.05.2014 okres OD 14.10.2013 DO 30.11.20132014-07-17 do dziś
2data złożenia 17.04.2019 okres OD 01.11.2016 DO 31.12.20172019-05-09 do dziś
3data złożenia 17.04.2019 okres OD 01.12.2013 DO 31.10.20152019-05-15 do dziś
4data złożenia 21.10.2020 okres OD 01.11.2017 DO 31.10.20182020-10-21 do dziś
5data złożenia 21.10.2020 okres OD 01.11.2018 DO 31.10.20192020-10-21 do dziś
6data złożenia 21.10.2020 okres OD 01.11.2015 DO 31.10.20162020-11-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.10.2013 DO 30.11.20132014-07-17 do dziś
2OD 01.11.2016 DO 31.12.20172019-05-09 do dziś
3OD 01.12.2013 DO 31.10.20152019-05-15 do dziś
4OD 01.11.2015 DO 31.10.20162020-11-02 do dziś
5OD 01.11.2017 DO 31.10.20182020-10-21 do dziś
6OD 01.11.2018 DO 31.10.20192020-10-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.10.2013 DO 30.11.20132014-07-17 do dziś
2OD 01.11.2016 DO 31.12.20172019-05-09 do dziś
3OD 01.12.2013 DO 31.10.20152019-05-15 do dziś
4OD 01.11.2015 DO 31.10.20162020-11-02 do dziś
5OD 01.11.2017 DO 31.10.20182020-10-21 do dziś
6OD 01.11.2018 DO 31.10.20192020-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DN. 04.08.2016R. ZAWARTA W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 5050/2016 SPORZĄDZONYM PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO RAFAŁA PYTANOWSKIEGO UPOWAŻNIONEGO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH PRZEZ KRYSTIANA SOROKO NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W LOK.6 PRZY UL. LĄDOWEJ 1/3 KANCELARIA NOTARIALNA BARBARA SKOCZYŃSKA-SOROKO, KRYSTIAN SOROKO SPÓŁKA CYWILNA2017-01-10 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2017-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNY2017-01-10 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW TOMASZ2017-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DN. 04.08.2016R. ZAWARTA W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 5050/2016 SPORZĄDZONYM PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO RAFAŁA PYTANOWSKIEGO UPOWAŻNIONEGO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH PRZEZ KRYSTIANA SOROKO NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W LOK.6 PRZY UL. LĄDOWEJ 1/3 KANCELARIA NOTARIALNA BARBARA SKOCZYŃSKA-SOROKO, KRYSTIAN SOROKO SPÓŁKA CYWILNA2017-01-10 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2017-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów