ASTUTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000481057
Numer REGON: 243397621
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2019-12-17
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/32424/19/841]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTUTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2016-02-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. OBROKI nr domu 109D kod pocztowy 40-833 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2016-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.08.2012R. - NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REP. A NR 74934/20132013-10-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZATKOWSKA BARTUŚ2016-02-11 do dziś
2. ImionaDOROTA2013-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ2017-08-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANAŚ2013-10-21 do dziś
2. ImionaJADWIGA2013-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ2017-08-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2013-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKUŚNIERCZYK2016-02-11 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2016-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-02-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2013-10-21 do dziś
242 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2013-10-21 do dziś
342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-10-21 do dziś
425 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2013-10-21 do dziś
525 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2013-10-21 do dziś
678 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2013-10-21 do dziś
778 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2013-10-21 do dziś
878 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2013-10-21 do dziś
925 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2013-10-21 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.02.2016 okres OD 30.08.2013 DO 31.12.20132016-02-11 do dziś
2data złożenia 03.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-11 do dziś
3data złożenia 26.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
4data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
5data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
6data złożenia 07.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.08.2013 DO 31.12.20132016-02-11 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.08.2013 DO 31.12.20132016-02-11 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiNOTARIUSZ MICHAŁ TOMASZEWSKI,KANCELARIA NOTARIALNA W GŁOGOWIE,UL.GRODZKA 39/3,67-200 GŁOGÓW,23.10.2019R.,REPERTORIUM „A” NR 1896/2019., 23.10.20192019-12-17 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST LIKWIDATOR.2019-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSZATKOWSKA BARTUŚ2019-12-17 do dziś
2. ImionaDOROTA EWA2019-12-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościNOTARIUSZ MICHAŁ TOMASZEWSKI,KANCELARIA NOTARIALNA W GŁOGOWIE,UL. GRODZKA 39/3,67-200 GŁOGÓW,23.10.2019R.,REPERTORIUM „A” NR 1896/2019., 23.10.20192019-12-17 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów