NOVODOM DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000481051
Numer REGON: 022274542
Numer NIP: 6121851906
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-14
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[RDF/537300/23/384]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNOVODOM DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat BOLESŁAWIECKI gmina BOLESŁAWIEC miejscowość BOLESŁAWIEC2017-10-17 do dziś
2. Adresmiejscowość BOLESŁAWIEC ulica UL. GARNCARSKA nr domu 8 kod pocztowy 59-700 poczta BOLESŁAWIEC kraj POLSKA 2020-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.10.2013 R., NOTARIUSZ ŁUKASZ PACIEJEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BOLESŁAWCU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 13, REP. A NR 6524/20132013-10-14 do dziś
204.11.2013 R. REP. A NR 7229/2013 NOTARIUSZ ŁUKASZ PACIEJEWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BOLESŁAWCU PRZY UL. GRUNWALDZIEJ NR 13 ZMIENIONO: § 6 UST 1 UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-11 do dziś
3AKT NOTARIALNY REP.A NR 9732/2016, KANCELARIA NOTARIALNA W BOLESŁAWCU, NOTARIUSZ ŁUKASZ PACIEJEWSKI, ZMIANA TREŚCI § 3 UMOWY SPÓŁKI2017-10-17 do dziś
428.11.2019R. REP. A NR 4157/2019, NOTARIUSZ AGATA WĘGRZYN, KANCELARIA NOTARIALNA W BOLESŁAWCU, ZMIENIONO: §2 ORAZ §6; UCHYLONO: §17 UST.7 UMOWY SPÓŁKI.2020-02-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWAN2020-02-10 do dziś
2. ImionaRAFAŁ DANIEL2020-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ2020-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-02-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWAN2020-02-10 do dziś
2. ImionaRAFAŁ DANIEL2020-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRA2020-02-10 do dziś
2. ImionaROBERT2020-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2013-10-14 do dziś
270 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-02-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-02-10 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2020-02-10 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-02-10 do dziś
445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2020-02-10 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-02-10 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-02-10 do dziś
770 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2020-02-10 do dziś
878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2020-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2016 okres OD 04.11.2013 DO 31.12.20142016-11-07 do dziś
2data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
3data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
4data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
5data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
8data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
9data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
10data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
11data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.11.2013 DO 31.12.20142016-11-07 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.11.2013 DO 31.12.20142016-11-07 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów