LM88 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-30 godz. 22:04:38
Numer KRS: 0000481018
Numer REGON: 022269185
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-15
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-09-20
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/24006/22/712]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-10-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLM88 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-09-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2022-09-20 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. PAWIA nr domu 3 kod pocztowy 31-154 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2022-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.10.2013 R., ASESOR NOTARIALNY OLGA KOGUT ZASTĘPCA NOTARIUSZA KAMILI KAMIŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NUMER 38903/20132013-10-15 do dziś
217.10.2013 R., NOTARIUSZ AGATA ROMANOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NUMER 43481/2013, ZMIANA § 9 UST. 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI, § 12 UMOWY SPÓŁKI.2013-11-22 do dziś
328.11.2013 R., NOTARIUSZ AGATA ROMANOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NUMER 49910/2013, ZMIANA § 10 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI, 10.01.2014 R., NOTARIUSZ AGATA ROMANOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NUMER 913/2014, ZMIANA § 9 UST. 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2014-04-09 do dziś
4AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 06.10.2014 R. PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA GERUSA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PLACU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NR 17A/217, REP. A NR 73044/2014. ZMIENIA SIĘ: § 7, 8, 9, 11.2014-12-08 do dziś
506.10.2014 R., NOTARIUSZ PIOTR GARUS, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR GARUS, PAWEŁ GODOROWSKI SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 73044/2014, ZMIENIA SIĘ TREŚĆ § 2, §7 UST. 1, §9 UST.4, §11 UST.1., PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2015-02-11 do dziś
626.07.2016R., NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA AGATA ROMANOWICZ, KAMILA KAMIŃSKA, TOMASZ KALINOWSKI SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 17524/2016, UCHYLONO TREŚĆ § 5 UMOWY SPÓŁKI I NADANO MU NOWE BRZMIENIE, UCHYLONO TREŚĆ § 9 UMOWY SPÓŁKI I NADANO MU NOWE BRZMIENIE, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2016-08-01 do dziś
719.11.2019R., ZASTĘPCA NOTARIALNY ADAM BOBIŃSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZ AGATY ROMANOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RYNEK NR 60, REP. A NR 24865/2019; UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ §7, §8, §9 I §11 UMOWY SPÓŁKI ORAZ NADANO IM NOWE BRZMIENIE.2019-11-26 do dziś
820.04.2022 R., REP. A NR 2261/2022, NOTARIUSZ CEZARY PIETRASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 3, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 11 UMOWY SPÓŁKI2022-09-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLM88 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0222614402013-10-15 do dziś
4. Numer KRS0000479135 2013-10-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEL-SAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0172839442022-09-20 do dziś
4. Numer KRS0000009457 2022-09-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-09-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10 000 ZŁ2022-09-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9 000 ZŁ2022-09-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9 000 ZŁ2022-09-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-09-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-10-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA, KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PROKURY UDZIELONEJ PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA.2013-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLM88 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0222614402013-10-15 do dziś
4. Numer KRS0000479135 2013-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-10-15 do dziś
264 91 Z LEASING FINANSOWY2013-10-15 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-10-15 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-10-15 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-10-15 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-10-15 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-10-15 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-10-15 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-10-15 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-12 do dziś
2data złożenia 12.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
3data złożenia 16.05.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-16 do dziś
4data złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-12 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów