TOOL TECHNIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000480917
Numer REGON: 146919371
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-11
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2016-01-20
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/1216/16/19]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTOOL TECHNIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość RASZYN2014-11-26 do dziś
2. Adresmiejscowość RASZYN ulica ALEJA KRAKOWSKA nr domu 1 kod pocztowy 05-090 poczta RASZYN kraj POLSKA 2014-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.09.2013R. REPERTORIUM A NR 2695/2013, NOTARIUSZ ANNA BRZOZOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA BRZOZOWSKA, UL.NOWOGRODZKA 38 M.9, 00-691 WARSZAWA.2013-10-11 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.07.2014 R., NOTARIUSZ MARZANNA KWIECIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 38 M.9, REPERTORIUM A NR 618/2014 - W § 2 W PKT. 1 PO PPKT 41 DODAJE SIĘ KOLEJNE PODPUNKTY, W § 3 - SPROSTOWANIE NUMERACJI. AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.11.2014 R., NOTARIUSZ ANNA BRZOZOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 38 M.9, REPERTORIUM A NR 1649/2014 - ZMIANA § 1 PKT. 2, 3, 4.2014-11-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGINTER2013-10-11 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2013-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500 ZŁ2014-11-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMURACKI2014-11-26 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MARCIN2014-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁ2014-11-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWACKI2016-01-20 do dziś
2. ImionaROMAN JÓZEF2016-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-01-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-10-11 do dziś
277 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2013-10-11 do dziś
377 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2013-10-11 do dziś
477 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-10-11 do dziś
541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-11-26 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-11-26 do dziś
743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-11-26 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-11-26 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-11-26 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów