DOKUMENT SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000480775
Numer REGON: 221971445
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-11
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2020-07-09
Sygnatura akt[RDF/221778/20/321]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOKUMENT SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2018-08-21 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. MIKOŁAJA REJA nr domu 22 nr lokalu 1 kod pocztowy 81-441 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2018-08-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@DOKUMENTSYSTEM.COM.PL2014-10-21 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.DOKUMENTSYSTEM.COM.PL2014-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125 WRZEŚNIA 2013 NOTARIUSZ MACIEJ WOŹNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. NOTARIUSZ MACIEJ WOŹNIAK, NOTARIUSZ EWA KOPERSKA-WOŹNIAK, GDYNIA, REPERTORIUM A NR 3737/20132013-10-11 do dziś
214.08.2018R., REP. A NR 3164/2018, KAROLINA ADAM, JOANNA TUMASZ NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA AL.ZWYCIĘSTWA 241/5, 81-521 GDYNIA, NOTARIUSZ W GDYNI ŁUKASZ GANCZEWSKI, ZMIANA SIEDZIBY SPÓŁKI, TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2018-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFABRYCKI2013-10-11 do dziś
2. ImionaTOMASZ2013-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ2013-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFABRYCKI2013-10-11 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2013-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2013-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.2018-08-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFABRYCKI2013-10-11 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2013-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-10-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2013-10-11 do dziś
217 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2013-10-11 do dziś
328 23 Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2013-10-11 do dziś
446 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2013-10-11 do dziś
546 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2013-10-11 do dziś
646 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2013-10-11 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-10-11 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.11.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-30 do dziś
2data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-30 do dziś
3data złożenia 08.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-20 do dziś
4data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
5data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-30 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-30 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-20 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-30 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-30 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-20 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów