STANDARD PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000480765
Numer REGON: 221971511
Numer NIP: 5851467195
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-11
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2019-07-13
Sygnatura akt[RDF/160480/19/443]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSTANDARD PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. SOPOT gmina M. SOPOT miejscowość SOPOT2013-10-11 do dziś
2. Adresmiejscowość SOPOT ulica HAFFNERA nr domu 20 nr lokalu 5 kod pocztowy 81-717 poczta SOPOT kraj POLSKA 2013-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119 WRZEŚNIA 2013, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MICHAŁA STUPAKA ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA ANNY TARASIUK PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDYNI, REPERTORIUM A NR 3478/20132013-10-11 do dziś
227.07.2017R., REPERTORIUM A NR 2820/2017, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA TARASIUK, ZASTĘPCA NOTARIALNY MICHAŁ STUPAK, ZMIENIONY PARAGRAF NR 5.2017-09-08 do dziś
3REPERTORIUM A NR 3730/2017 Z DNIA 13.10.2017, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA TARASIUK, ZMIANA PAR.1, TEKST JEDNOLITY2017-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFALBA2013-10-11 do dziś
2. ImionaEWELINA MAŁGORZATA2013-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2015-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-06-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFALBA2017-10-05 do dziś
2. ImionaMARIOLA MIROSŁAWA2017-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-10-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFALBA2013-10-11 do dziś
2. ImionaEWELINA MAŁGORZATA2013-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-10-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMORZYCKI2013-10-11 do dziś
2. ImionaTOMASZ LECH2013-10-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-10-11 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2013-10-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2013-10-11 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2013-10-11 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-10-11 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-10-11 do dziś
542 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2013-10-11 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-09-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2017-09-08 do dziś
246 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2017-09-08 do dziś
346 33 SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2017-09-08 do dziś
446 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2017-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2014 okres OD 11.10.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
2data złożenia 25.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-09 do dziś
3data złożenia 31.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-19 do dziś
4data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
5data złożenia 06.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-06 do dziś
6data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.10.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-09 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-06 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.10.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-19 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów