ASTAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000480739
Numer REGON: 101675850
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-10
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-06-26
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/14181/20/363]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2013-10-10 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica RZGOWSKA nr domu 33C nr lokalu 8 kod pocztowy 93-008 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2013-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.05.2013 R., NOTARIUSZ JAKUB SKONECZNY, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 2654/20132013-10-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZYK2018-06-28 do dziś
2. ImionaDANUTA KAROLINA2018-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2020-04-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDZIA2020-04-20 do dziś
2. ImionaANNA MARTA2020-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ2020-04-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-04-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD LICZY WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ OSOBĘ, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZYK2018-06-28 do dziś
2. ImionaDANUTA KAROLINA2018-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2013-10-10 do dziś
222 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2013-10-10 do dziś
331 PRODUKCJA MEBLI2013-10-10 do dziś
432 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2013-10-10 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-10-10 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-10-10 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-10-10 do dziś
853 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2013-10-10 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-10-10 do dziś
1070 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2015 okres OD 17.05.2013 DO 31.12.20132015-08-21 do dziś
2data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
3data złożenia 05.02.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-08 do dziś
4data złożenia 05.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-08 do dziś
5data złożenia 05.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
6data złożenia 25.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.05.2013 DO 31.12.20132015-08-21 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-08 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-08 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.05.2013 DO 31.12.20132015-08-21 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-08 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-08 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów