KARWOWSKI KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-08-14 godz. 17:37:35
Numer KRS: 0000480630
Numer REGON: 146923881
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2019-03-21
Sygnatura akt[RDF/999905/19/274]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKARWOWSKI KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-08-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MOSTOWA nr domu 9/9A nr lokalu 8 kod pocztowy 00-260 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-08-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKANCELARIA@KARWOWSKI-KPG.PL2013-10-09 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.KARWOWSKI-KPG.PL2013-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuKARWOWSKI KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W GDAŃSKU2016-03-29 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2016-03-29 do dziś
3. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. LESZCZYNOWA nr domu 10 nr lokalu F kod pocztowy 80-175 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2016-03-29 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.10.20132013-10-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARWOWSKA2015-03-03 do dziś
2. ImionaIZABELLA ANNA2015-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁOTYCH2018-08-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARWOWSKI2018-08-28 do dziś
2. ImionaADAM JAKUB2018-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁOTYCH2018-08-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARWOWSKA2015-10-06 do dziś
2. ImionaJANINA2015-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKARWOWSKA2015-10-06 do dziś
2. ImionaIZABELLA ANNA2015-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-06 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2015-10-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2013-10-09 do dziś
272 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2013-10-09 do dziś
374 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-10-09 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-10-09 do dziś
578 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2013-10-09 do dziś
682 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-10-09 do dziś
766 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2013-10-09 do dziś
885 EDUKACJA2013-10-09 do dziś
969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2015 okres OD 09.10.2013 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
2data złożenia 19.10.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-08 do dziś
3data złożenia 19.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
4data złożenia 22.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-22 do dziś
5data złożenia 21.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.10.2013 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-08 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.10.2013 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-08 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów