PERSPECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000480584
Numer REGON: 146916906
Numer NIP: 7010398427
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-09
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-03-24
Sygnatura akt[RDF/474448/23/392]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPERSPECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2020-05-27 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. WŁADYSŁAWA REYMONTA nr domu 8 kod pocztowy 46-020 poczta OPOLE kraj POLSKA 2022-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.10.20132013-10-09 do dziś
225.04.2019R., REP. A NR 3789/2019, NOTARIUSZ SYLWIA BARUTOWICZ-WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: § 2 UMOWY SPÓŁKI2019-06-12 do dziś
315.05.2020R., REP. A NR 542/2020, NOTARIUSZ EWELINA DUDEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §3 UMOWY SPÓŁKI, DODANIE UST. 2 DO §12 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2020-05-27 do dziś
412.02.2021R., NOTARIUSZ EWELINA DUDEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR 178/2021 - ZMIANA PAR. 5.2021-02-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSAS2019-06-12 do dziś
2. ImionaMINDAUGAS2019-06-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2021-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„PERSPECTO LT” ZAMKNIĘTA SPÓŁKA AKCYJNA2023-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2023-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-01-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2021-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKVEDARAS2023-01-31 do dziś
2. ImionaARNAS2023-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2013-10-09 do dziś
285 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2013-10-09 do dziś
341 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-10-09 do dziś
442 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-10-09 do dziś
543 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2013-10-09 do dziś
670 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-10-09 do dziś
773 1 REKLAMA2013-10-09 do dziś
878 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2013-10-09 do dziś
978 3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2013-10-09 do dziś
1078 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2019-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.12.2017 okres OD 10.10.2013 DO 31.12.20132018-01-03 do dziś
2data złożenia 08.12.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-01-03 do dziś
3data złożenia 08.12.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-03 do dziś
4data złożenia 08.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-03 do dziś
5data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
6data złożenia 24.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
7data złożenia 03.08.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-03 do dziś
8data złożenia 17.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-17 do dziś
9data złożenia 24.03.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.10.2013 DO 31.12.20132018-01-03 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-01-03 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-03 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-03 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-03 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-02-01 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-09-012022-09-14 do dziś