BURNSIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000480343
Numer REGON: 146929412
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-11
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2013-10-11
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/51281/13/287]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURNSIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-10-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MARSZAŁKOWSKA nr domu 84/92 nr lokalu 117 kod pocztowy 00-514 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.06.2013, REP. A NR 3557/2013, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELENIEWSKI, UL.MARSZAŁKOWSKA 87 LOK.123, 00-683 WARSZAWA2013-10-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIMG MULTISERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1418250272013-10-11 do dziś
4. Numer KRS0000326884 2013-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ2013-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁĄZKA2013-10-11 do dziś
2. ImionaANNA2013-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-10-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2013-10-11 do dziś
220 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-10-11 do dziś
321 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2013-10-11 do dziś
422 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2013-10-11 do dziś
523 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2013-10-11 do dziś
624 PRODUKCJA METALI2013-10-11 do dziś
725 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2013-10-11 do dziś
826 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2013-10-11 do dziś
927 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2013-10-11 do dziś
1028 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-10-11 do dziś
1129 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-10-11 do dziś
1211 PRODUKCJA NAPOJÓW2013-10-11 do dziś
1330 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2013-10-11 do dziś
1431 0 PRODUKCJA MEBLI2013-10-11 do dziś
1532 12 Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH2013-10-11 do dziś
1632 13 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH2013-10-11 do dziś
1732 20 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH2013-10-11 do dziś
1832 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2013-10-11 do dziś
1932 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2013-10-11 do dziś
2032 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2013-10-11 do dziś
2132 9 PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-10-11 do dziś
2233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2013-10-11 do dziś
2312 00 Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-10-11 do dziś
2438 1 ZBIERANIE ODPADÓW2013-10-11 do dziś
2538 2 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2013-10-11 do dziś
2638 3 ODZYSK SUROWCÓW2013-10-11 do dziś
2739 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2013-10-11 do dziś
2841 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-10-11 do dziś
2942 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-10-11 do dziś
3043 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-10-11 do dziś
3145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-10-11 do dziś
3246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-10-11 do dziś
3347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-10-11 do dziś
3413 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2013-10-11 do dziś
3549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-10-11 do dziś
3652 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2013-10-11 do dziś
3752 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-10-11 do dziś
3853 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2013-10-11 do dziś
3955 ZAKWATEROWANIE2013-10-11 do dziś
4056 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2013-10-11 do dziś
4158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-10-11 do dziś
4259 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2013-10-11 do dziś
4362 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-10-11 do dziś
4463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-10-11 do dziś
4514 PRODUKCJA ODZIEŻY2013-10-11 do dziś
4664 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-10-11 do dziś
4768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-10-11 do dziś
4869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2013-10-11 do dziś
4970 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-10-11 do dziś
5071 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-10-11 do dziś
5172 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2013-10-11 do dziś
5273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-10-11 do dziś
5374 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-10-11 do dziś
5477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-10-11 do dziś
5578 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2013-10-11 do dziś
5615 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2013-10-11 do dziś
5779 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2013-10-11 do dziś
5881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-10-11 do dziś
5901 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2013-10-11 do dziś
6002 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2013-10-11 do dziś
6103 RYBACTWO2013-10-11 do dziś
6205 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2013-10-11 do dziś
6306 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2013-10-11 do dziś
6407 GÓRNICTWO RUD METALI2013-10-11 do dziś
6508 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2013-10-11 do dziś
6609 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2013-10-11 do dziś
6716 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2013-10-11 do dziś
6835 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2013-10-11 do dziś
6936 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2013-10-11 do dziś
7037 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2013-10-11 do dziś
7150 TRANSPORT WODNY2013-10-11 do dziś
7251 TRANSPORT LOTNICZY2013-10-11 do dziś
7317 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2013-10-11 do dziś
7418 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2013-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów