EN - PEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000480299
Numer REGON: 321434862
Numer NIP: 6711814361
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-08
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/307086/21/91]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEN - PEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOŁOBRZESKI gmina KOŁOBRZEG miejscowość SARBIA2013-10-08 do dziś
2. Adresmiejscowość SARBIA nr domu 2 kod pocztowy 78-133 poczta DRZONOWO kraj POLSKA 2013-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.07.2013R. REPERTORIUM A NR 4406/2013, NOTARIUSZ DARIUSZ WÓJTOWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE2013-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEPLIŃSKA2013-10-08 do dziś
2. ImionaIWONA KATARZYNA2013-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2013-10-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-10-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEPLIŃSKA2013-10-08 do dziś
2. ImionaIWONA KATARZYNA2013-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-10-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2013-10-08 do dziś
210 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2013-10-08 do dziś
310 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2013-10-08 do dziś
435 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.03.2015 okres OD 18.07.2013 DO 31.12.20142015-03-20 do dziś
2data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
3data złożenia 29.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-30 do dziś
4data złożenia 09.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-09 do dziś
5data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
6data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
7data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
8data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.07.2013 DO 31.12.20142015-03-20 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-30 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-09 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.07.2013 DO 31.12.20142015-03-20 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-30 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-09 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów