ENERCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000480264
Numer REGON: 302553395
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-10
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2016-10-19
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/24347/16/711]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-10-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-10-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2016-02-18 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO nr domu 29 nr lokalu 3 kod pocztowy 60-744 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2016-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.07.2013 R., NOTARIUSZ RAFAŁ SZCZEPAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. ŚW. MARCIN 71/3, REP. A NR 2501/20132013-10-10 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 ROKU, REPERTORIUM A NR 9146/2014, NOTARIUSZ DANIEL WŁODZIMIERZ FOLWARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, PRZY UL. MIELŻYŃSKIEGO 18/5. ZMIENIONO: § 4; § 7; § 9; § 10 UST. 2; § 11 UST. 1,2,3; § 12 UST. 3,4,5. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2015-01-27 do dziś
305.10.2015 R., NOTARIUSZ WOJCIECH RADTKE, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. PAMIĄTKOWA 2/6, REP. A NR 5110/2015 ZMIENIONO § 4 ORAZ § 92016-02-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3021838112013-10-10 do dziś
4. Numer KRS0000429975 2013-10-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKARZ2013-10-10 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2013-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-10-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-10-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-10-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej13 000,00 ZŁ2016-02-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego13 000,00 ZŁ2016-02-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4 000,00 ZŁ2013-10-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-10-10 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego9 000,00 ZŁ2016-02-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-02-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALIŃSKI2015-01-27 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2015-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-01-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-01-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-01-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-01-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-01-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.000,00 ZŁ2015-01-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.000,00 ZŁ2015-01-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.000,00 ZŁ2015-01-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-01-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRĘC DUTKIEWICZ2015-01-27 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2015-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-01-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-01-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-01-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-01-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-01-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.000,00 ZŁ2015-01-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.000,00 ZŁ2015-01-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.000,00 ZŁ2015-01-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-01-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-10-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO2013-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3021838112013-10-10 do dziś
4. Numer KRS0000429975 2013-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy139 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2013-10-10 do dziś
246 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2013-10-10 do dziś
347 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-10-10 do dziś
452 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2013-10-10 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-10-10 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-10-10 do dziś
738 1 ZBIERANIE ODPADÓW2013-10-10 do dziś
838 2 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2013-10-10 do dziś
938 3 ODZYSK SUROWCÓW2013-10-10 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.10.2015 okres OD 10.10.2013 DO 31.12.20142016-02-18 do dziś
2data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.10.2013 DO 31.12.20142016-02-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów