BOOMERANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000480261
Numer REGON: 243368499
Numer NIP: 6342820873
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-09
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-07-04
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/16804/22/853]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOMERANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2013-10-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica MIKOŁOWSKA nr domu 100A kod pocztowy 40-065 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2013-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119 SIERPNIA 2013 ROKU, REP. A NR 2781/2013, NOTARIUSZ IRENA BARTOSZEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU, REP. A NR 15755/2013, NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO: PAR.1 UST.2 I 32013-10-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANICKI2019-08-23 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2019-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTKOWSKI2022-07-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2022-07-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI. KAŻDY PROKURENT MOŻE W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ USTAWOWYCHY SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2013-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2013-10-09 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-10-09 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-10-09 do dziś
485 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2013-10-09 do dziś
590 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2013-10-09 do dziś
692 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2013-10-09 do dziś
793 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-10-09 do dziś
893 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2013-10-09 do dziś
995 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2013-10-09 do dziś
1047 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-10-09 do dziś
1162 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2013-10-09 do dziś
1262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-10-09 do dziś
1362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-10-09 do dziś
1462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-10-09 do dziś
1563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-10-09 do dziś
1663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-10-09 do dziś
1770 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2013-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2015 okres OD 19.08.2013 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
2data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
3data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.08.2013 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.08.2013 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIEC2020-02-14 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2020-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-14 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE Z DNIA 14 LUTEGO 2020 R. SYGN. AKT. KA. VIII NS-REJ. KRS 4036/30/655 ART. 42 KC USTANOWIĆ KURATORA W CELU REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH PRZEZ NACZELNIKA LUBUSKIEGO URZĘDU CELNO - SKARBOWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM POSTANOWIENIA Z DNIA14 LUTEGO 2020R. ROZSZERZAJĄCE UPRAWNIENIA KURATORA IRENEUSZA KUBIEC, POPRZEZ UPOWAŻNIENIE GO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI - W POSTĘP.ADM. PROWADZONYCH PRZEZ NACZ. ŚLĄSKIEGO URZĘDU CELNO SKARB. W PRZEDMIOCIE WYMIERZENIA KARY PIENIĘŻNEJ Z TYTUŁU URZĄDZANIA GIER NA AUTOMATACH POZA KASYNEM GRY ORAZ W EWENTUALNYCH POSTĘPOWANIACH ODWOŁAWCZYCH ORAZ WE WSZYSTKICH SPRAWACH PODATKOWYCH NALEŻĄCYCH DO WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW PODATKOWYCH , W TYM ODWOŁAWCZYCH PROWADZONYCH PRZEZ TEN URZĄD. - W POSTĘPOWANIACH PODATKOWYCH ORAZ INNYCH SPRAWACH NALEŻĄCYCH DO WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW PODATKOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZONYMI WOBEC SPÓŁKI POSTĘPOWANIAMI W PRZEDMIOCIE WYMIERZENIA KAR PIENIĘŻNYCH Z TYTUŁU URZĄDZANIA GIER NA AUTOMATACH POZA KASYNEM GRY PROWADZONYCH PRZEZ NACZELNIKA PODKARPACKIEGO URZĘD CELNO - SKARBOWEGO W PRZEMYŚLU . - W POSTĘPOWANIACH PODATKOWYCH ORAZ INNYCH SPRAWACH NALEŻĄCYCH DO WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW PODATKOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZONYMI WOBEC SPÓŁKI POSTĘPOWANIAMI W PRZEDMIOCIE WYMIERZENIA KAR PIENIĘŻNYCH Z TYTUŁU URZĄDZANIA GIER NA AUTOMATACH POZA KASYNEM GRY PROWADZONYCH PRZEZ NACZELNIKA KUJAWSKO POMORSKIEGO URZĘD CELNO - SKARBOWEGO W TORUNIU2020-02-14 do dziś
6. Data powołania kuratora14.02.20202020-02-14 do dziś
7. Data, do której kurator ma działać14.02.20212020-02-14 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów