INSTYTUT ZDROWEGO ŻYCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000480247
Numer REGON: 101678830
Numer NIP: 7282794976
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-07
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/515065/23/634]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ZDROWEGO ŻYCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2019-03-11 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. FERDYNANDA OSSENDOWSKIEGO nr domu 7 kod pocztowy 93-228 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2019-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.09.2013 NOTARIUSZ ARTUR STRZĘPEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 10914/13.2013-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEKOINNMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1014857752013-10-07 do dziś
4. Numer KRS0000436831 2013-10-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4900 ZŁ2013-10-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘPKA2013-10-07 do dziś
2. ImionaBOGDAN TADEUSZ2013-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2013-10-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-10-07 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-10-07 do dziś
370 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-10-07 do dziś
472 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2013-10-07 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-10-07 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-10-07 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-10-07 do dziś
885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2013-10-07 do dziś
993 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-10-07 do dziś
1085 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2015 okres OD 25.09.2013 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
2data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
3data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
4data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
5data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
6data złożenia 11.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
7data złożenia 15.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
8data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.09.2013 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.09.2013 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów