A-PLOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000480163
Numer REGON: 691789110
Numer NIP: 8133362321
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-09
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-07-31
Sygnatura akt[RDF/554501/23/570]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-PLOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2013-10-09 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica AL. PROF A. KRZYŻANOWSKIEGO nr domu 4 C kod pocztowy 35-327 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2013-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.07.2013R. KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA ŚWIĄDER Z/S W ŁAŃCUCIE, UL. REJTANA 1, NR REP A 1765/2013, UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ A-PLOT NR 1/07/2013 O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ Z O.O. Z DNIA 30.07.2013R.2013-10-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-10-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA A-PLOT SP. Z O.O. POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA UMOWY ZOBOWIĄZANIOWEJ W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ PODJĘTEJ PRZEZ WSZYSTKICH ORAZ JEDYNYCH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI A-PLOT S.C., Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE, W OSOBACH RYSZARDA STANISŁAWA BARAN ZAM. 35-301 RZESZÓW, UL. ŚWIATOWIDA 11 NIP: 8131056726, PESEL: 57050404032 ORAZ MARKA BARAN ZAM. 35-310 RZESZÓW UL. WANDY 16, NIP: 8131104158, PESEL: 62061504316 PROTOKOŁEM ZAWIERAJĄCYM UCHWAŁĘ NR 1/07/2013R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ A-PLOT W DN. 30.07.2013R. ZAWARTĄ PRZED NOTARIUSZEM MAŁGORZATĄ ŚWIĄDER Z KANCELARII NOTARIALNEJ Z/S W ŁAŃCUCIE NR REP A 1765/20132013-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2013-10-09 do dziś
2. ImionaRYSZARD STANISŁAW2013-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały975 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 97 500, - ZŁ2014-11-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2013-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI (REPREZENTACJA SPÓŁKI) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2013-10-09 do dziś
2. ImionaRYSZARD STANISŁAW2013-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-10-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-10-09 do dziś
218 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2020-11-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-11-05 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-11-05 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-05 do dziś
432 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2014 okres OD 08.10.2013 DO 31.12.20132014-12-18 do dziś
2data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-12 do dziś
3data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
4data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
5data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
6data złożenia 18.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-18 do dziś
7data złożenia 18.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-18 do dziś
8data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
9data złożenia 19.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
10data złożenia 31.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.10.2013 DO 31.12.20132014-12-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.10.2013 DO 31.12.20132014-12-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów