BUD-ZIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000479917
Numer REGON: 022265974
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-04
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-06-28
Sygnatura akt[RDF/304771/21/262]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-ZIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość PSZENNO2013-10-04 do dziś
2. Adresmiejscowość PSZENNO ulica SŁONECZNA nr domu 21 kod pocztowy 58-125 poczta PSZENNO kraj POLSKA 2013-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI SPORZĄDZONA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 07.08.2013 R. REP. A NR 8497/2013 ZAWARTYM PRZED NOTARIUSZEM SYLWIĄ ŁAGODĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ R. BARTELA, S. ŁAGODA S.C. W 58-100 ŚWIDNICY, RYNEK 15.2013-10-04 do dziś
215.01.2014 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 472/2014, NOTARIUSZ SYLWIA ŁAGODA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, RYNEK 5, ZMIENIONO: § 7 UMOWY SPÓŁKI2014-02-04 do dziś
324.06.2014R. NOTARIUSZ R. BARTELA, S. ŁAGODA S.C. W ŚWIDNICY, RYNEK 5 PRZED NOTARIUSZEM SYLWIĄ ŁAGODĄ, REPERTORIUM A, NUMER 6543/2015, WYKREŚLONO § 9 UMOWY ZMIENIAJĄC TAKŻE NUMERACJĘ OD 10 DO 33 NA 9-32.2015-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOCHOCKI2013-10-04 do dziś
2. ImionaPIOTR2013-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2013-10-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOCHOCKI2013-10-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2013-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2013-10-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOCHOCKI2013-10-04 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2013-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2013-10-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5250,00 ZŁ2013-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOCHOCKI2013-10-04 do dziś
2. ImionaPIOTR2013-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-10-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-02-04 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-02-04 do dziś
343 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2014-02-04 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2014-02-04 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2014-02-04 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-02-04 do dziś
743 31 Z TYNKOWANIE2014-02-04 do dziś
843 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2014-02-04 do dziś
943 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2014-02-04 do dziś
1043 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2014-02-04 do dziś
1143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-02-04 do dziś
1243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2014-02-04 do dziś
1343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-02-04 do dziś
1410 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2014-02-04 do dziś
1511 PRODUKCJA NAPOJÓW2014-02-04 do dziś
1612 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-02-04 do dziś
1713 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2014-02-04 do dziś
1814 PRODUKCJA ODZIEŻY2014-02-04 do dziś
1915 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2014-02-04 do dziś
2016 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2014-02-04 do dziś
2117 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2014-02-04 do dziś
2218 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2014-02-04 do dziś
2319 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2014-02-04 do dziś
2420 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-02-04 do dziś
2521 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-02-04 do dziś
2622 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2014-02-04 do dziś
2723 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2014-02-04 do dziś
2824 PRODUKCJA METALI2014-02-04 do dziś
2925 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2014-02-04 do dziś
3026 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2014-02-04 do dziś
3127 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2014-02-04 do dziś
3228 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-02-04 do dziś
3329 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-02-04 do dziś
3430 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2014-02-04 do dziś
3531 PRODUKCJA MEBLI2014-02-04 do dziś
3632 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2014-02-04 do dziś
3733 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2014-02-04 do dziś
3836 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2014-02-04 do dziś
3937 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2014-02-04 do dziś
4038 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2014-02-04 do dziś
4139 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2014-02-04 do dziś
4241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-02-04 do dziś
4342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-02-04 do dziś
4445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2014-02-04 do dziś
4546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-02-04 do dziś
4647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-02-04 do dziś
4749 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2014-02-04 do dziś
4850 TRANSPORT WODNY2014-02-04 do dziś
4951 TRANSPORT LOTNICZY2014-02-04 do dziś
5052 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-02-04 do dziś
5153 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2014-02-04 do dziś
5255 ZAKWATEROWANIE2014-02-04 do dziś
5356 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2014-02-04 do dziś
5462 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-02-04 do dziś
5563 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2014-02-04 do dziś
5668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-02-04 do dziś
5769 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2014-02-04 do dziś
5870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-02-04 do dziś
5971 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-02-04 do dziś
6072 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2014-02-04 do dziś
6173 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-02-04 do dziś
6274 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-02-04 do dziś
6375 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2014-02-04 do dziś
6477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-02-04 do dziś
6578 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2014-02-04 do dziś
6679 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2014-02-04 do dziś
6780 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2014-02-04 do dziś
6881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-02-04 do dziś
6982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-02-04 do dziś
7090 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2014-02-04 do dziś
7191 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2014-02-04 do dziś
7293 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-02-04 do dziś
7394 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2014-02-04 do dziś
7495 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2014-02-04 do dziś
7596 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2014 okres OD 04.10.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
2data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
3data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
4data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
5data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6data złożenia 29.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
7data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
8data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.10.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.10.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów