BUD-RIM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000479901
Numer REGON: 146901320
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-04
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-03-27
Sygnatura akt[RDF/194145/20/841]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-10-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1469013202013-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-RIM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-10-04 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-04 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2013-11-06 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASECZNO ulica NADARZYŃSKA nr domu 34 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2013-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu1DNIA 27.09.2013R. NOTARIUSZ JAROSŁAW PLUTA, , KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL.JANA PAWŁA II NR 9 LOKAL 5 W PIASECZNIE, REP.A NR 6978/2013.2013-10-04 do dziś
2DNIA 14.10.2013R. NOTARIUSZ JULIA FERSTEN, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, REP.A NR 7476/2013, ZMIANA PAR.17 UST.3 I 4 STATUTU, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.2013-11-15 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.10.2019 R., REP. A NR 2759/2019, NOTARIUSZ JULIA FERSTEN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. MOZARTA 1/38, ZMIANA: §12 UST. 1, §17 UST. 3, §17 UST. 42019-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUD-RIM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1462091902013-10-04 do dziś
4. Numer KRS0000422872 2013-10-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2013-10-04 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji1000002013-10-04 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2013-10-04 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2013-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiAKCJE NA OKAZICIELA SERII A2013-11-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002013-10-04 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-10-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ BUD-RIM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE, DZIAŁAJĄCA POPRZEZ SWYCH PRAWIDŁOWO UMOCOWANYCH REPREZENTANTÓW, BUD-RIM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUD-RIM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1462091902013-10-04 do dziś
4. Numer KRS0000422872 2013-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-10-04 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-10-04 do dziś
364 91 Z LEASING FINANSOWY2013-10-04 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-10-04 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-10-04 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-10-04 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-10-04 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-10-04 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-10-04 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.04.2017 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-05-30 do dziś
2data złożenia 29.05.2017 okres OD 01.11.2013 DO 30.09.20152017-06-30 do dziś
3data złożenia 26.04.2018 okres OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-04-26 do dziś
4data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-07-11 do dziś
5data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-03-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-05-30 do dziś
2OD 01.11.2013 DO 30.09.20152017-06-30 do dziś
3OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-04-26 do dziś
4OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-07-11 do dziś
5OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-03-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-05-30 do dziś
2OD 01.11.2013 DO 30.09.20152017-06-30 do dziś
3OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-04-26 do dziś
4OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-07-11 do dziś
5OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów