BORN TO FILM PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000479845
Numer REGON: 146910401
Numer NIP: 5252568033
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-04
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-12-09
Sygnatura akt[RDF/363764/21/339]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORN TO FILM PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-12-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DZIAŁKOWA nr domu 56 kod pocztowy 02-234 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116 WRZEŚNIA 2013 ROKU NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK - KANCELARIA NOTARIALNA JACEK NALEWAJEK MAJA MATIAKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, REP. A NR 11840/20132013-10-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASYNKIEWICZ2013-10-04 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2013-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2013-10-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASYNKIEWICZ2013-10-04 do dziś
2. ImionaMACIEJ WOJCIECH2013-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2013-10-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2013-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASYNKIEWICZ2013-10-04 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2013-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-10-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-10-04 do dziś
259 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2013-10-04 do dziś
359 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2013-10-04 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-10-04 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-10-04 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-10-04 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-10-04 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-10-04 do dziś
966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-10-04 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-10-04 do dziś
1168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-10-04 do dziś
1256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-10-04 do dziś
1370 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-10-04 do dziś
1470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-10-04 do dziś
1573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-10-04 do dziś
1673 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2013-10-04 do dziś
1773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2013-10-04 do dziś
1873 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2013-10-04 do dziś
1973 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-10-04 do dziś
2077 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-10-04 do dziś
2177 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-10-04 do dziś
2282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2013-10-04 do dziś
2356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2013-10-04 do dziś
2482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-10-04 do dziś
2558 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2013-10-04 do dziś
2658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-10-04 do dziś
2758 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2013-10-04 do dziś
2859 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2013-10-04 do dziś
2959 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2013-10-04 do dziś
3059 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2013-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.05.2015 okres OD 16.09.2013 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
2data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
4data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
5data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
6data złożenia 09.12.2021 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-12-09 do dziś
7data złożenia 09.12.2021 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-12-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.09.2013 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-12-09 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-12-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.09.2013 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów