AQUABET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000479746
Numer REGON: 221972315
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-03
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-06-14
Sygnatura akt[RDF/389411/22/645]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUABET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2013-10-03 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica KRÓLEWSKIE WZGÓRZE nr domu 15 nr lokalu 10 kod pocztowy 80-283 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2013-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.09.2013 R. REPERTORIUM A NR 1669/2013 KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF KRADZIECKI GDAŃSK, UL. STRZELECKA 10/52013-10-03 do dziś
206 SIERPNIA 2015R., REP. A NR 5799/2015, NOTARIUSZ MATEUSZ DOMARADZKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI PRZY UL.CHWASZCZYŃSKIEJ 23 ZMIANY UMOWY SPÓŁKI OBEJMUJĄ: §14 UST.1-2 ORAZ §15 UST.5 DO UMOWY DODANO NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: §14 UST.4, §15 UST.2 PKT G)2015-09-29 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.04.2019 R., REPERTORIUM A NR 4786/2019, NOTARIUSZ MATEUSZ DOMARADZKI, ZMIANA §14 UST.1, ZMIANA §14 UST.2, WYKREŚLENIE §15 UST.2 PKT G2019-06-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIENIASZ KRZYWIEC2013-10-03 do dziś
2. ImionaDOMINIK2013-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁOTYCH2019-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIENIASZ KRZYWIEC2019-06-05 do dziś
2. ImionaDOROTA2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁOTYCH2019-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2019-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIENIASZ KRZYWIEC2019-06-05 do dziś
2. ImionaDOMINIK2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-10-03 do dziś
232 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2013-10-03 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-10-03 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-10-03 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-10-03 do dziś
655 ZAKWATEROWANIE2013-10-03 do dziś
762 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-10-03 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-10-03 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-10-03 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2014 okres OD 03.10.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
2data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
3data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
4data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
5data złożenia 30.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-01 do dziś
6data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
8data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
9data złożenia 14.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.10.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-01 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.10.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-01 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów