INSTYTUT ROZWOJU PRODUKTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000479628
Numer REGON: 146905995
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-02
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2019-06-14
Sygnatura akt[RDF/123014/19/477]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ROZWOJU PRODUKTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-01-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-10-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica RAKOWIECKA nr domu 36 nr lokalu 246 kod pocztowy 02-532 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-12-19 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINSTYTUT@IRPRO.PL2013-10-02 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.IRPRO.PL2013-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.10.20132013-10-02 do dziś
221.11.2013, REP. A NR 5290/2013, NOTARIUSZ ROBERT KUSKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA RENATA IZDEBSKA-SKWARA ROBERT KUSKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA,00-837 WARSZAWA, UL. PAŃSKA 96/33. ZMIANA PARAGRAFÓW: 1-22, TEKST JEDNOLITY.2013-12-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONDRZYCKA DĄDA2013-10-02 do dziś
2. ImionaANETA2013-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2013-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZÓZKA2013-10-02 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2013-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2013-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2013-10-02 do dziś
271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-10-02 do dziś
372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2013-10-02 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-10-02 do dziś
520 53 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH2013-10-02 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-10-02 do dziś
720 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2013-10-02 do dziś
820 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-10-02 do dziś
920 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2013-10-02 do dziś
1072 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2018-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.10.2013 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
2data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
3data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
4data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.10.2013 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.10.2013 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.10.2013 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiNOTARIUSZ ROBERT KUSKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 7650/2017, 06.09.20172018-01-05 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO LIKWIDATOR2018-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKONDRZYCKA DĄDA2018-01-05 do dziś
2. ImionaANETA2018-01-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościNOTARIUSZ ROBERT KUSKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 7650/2017, 06.09.20172018-01-05 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów