ENERGET PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000479614
Numer REGON: 061608369
Numer NIP: 7123281359
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-02
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-05-23
Sygnatura akt[RDF/382548/22/613]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGET PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2013-10-02 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica ENERGETYKÓW nr domu 19 kod pocztowy 20-468 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2014-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.09.2013 R. - REP. A NR 7757/2013, NOTARIUSZ RENATA GRESZTA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE2013-10-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAWARSKI2015-09-01 do dziś
2. ImionaPIOTR SEBASTIAN2015-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały240 UDZIAŁÓW PO 500,00ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120000,00ZŁ.2015-09-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWOSAD2015-09-01 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW WIKTOR2015-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały340 UDZIAŁÓW PO 500,00ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 170000,00ZŁ.2015-09-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁASEK2015-09-01 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR STANISŁAW2015-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały160 UDZIAŁÓW PO 500,00ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80000,00ZŁ.2015-09-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-01 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGUŚ2015-09-01 do dziś
2. ImionaPIOTR MACIEJ2015-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały240 UDZIAŁÓW PO 500,00ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120000,00ZŁ.2015-09-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2013-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMINIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWOSAD2013-10-02 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW WIKTOR2013-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-10-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGUŚ2013-10-02 do dziś
2. ImionaPIOTR MACIEJ2013-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-10-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-10-02 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-19 do dziś
2data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
3data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
4data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
5data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
6data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
7data złożenia 07.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-07 do dziś
8data złożenia 23.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-07 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów