EN-TE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000479579
Numer REGON: 302543439
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-02
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2019-06-26
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/14464/19/253]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEN-TE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2017-12-21 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. WOŹNA nr domu 9C nr lokalu 2 kod pocztowy 61-777 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2017-12-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSLAWEK.TD@WP.PL2013-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.10.2013R.2013-10-02 do dziś
207.09.2017R., REP. A NR 570/2017, NOTARIUSZ OLGA ALBA-ZWIERNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KÓRNIKU - ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI2017-12-21 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.06.2018 R. REPERTORIUM A NR 3342/2018, NOTARIUSZ IRMINA LEWICKA-SKIBA,KANCELARIA NOTARIALNA GRAŻYNA LEWICKA, IRMINA LEWICKA-SKIBA NOTARIUSZE S.C.,UL. JASNA 8, 20-077 LUBLIN ZMIANA § 9 UMOWY SPÓŁKI2018-11-30 do dziś
420.12.2018 R., REP. A NR 7176/2018, NOTARIUSZ GRAŻYNA LEWICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE - ZMIENIONO §5 I §6 UMOWY SPÓŁKI2019-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHERNYKHOVSKA2019-06-26 do dziś
2. ImionaSVITLANA2019-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2019-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5050,00 ZŁ2019-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150,00 ZŁ2019-06-26 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHERNYKHOVSKA2019-06-26 do dziś
2. ImionaSVITLANA2019-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2013-10-02 do dziś
233 14 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2013-10-02 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2015 okres OD 02.10.2013 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
2data złożenia 20.11.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-30 do dziś
3data złożenia 20.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.10.2013 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-30 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.10.2013 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-30 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów