„HGG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000479574
Numer REGON: 122958763
Numer NIP: 9452175671
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-03
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-10-06
Sygnatura akt[RDF/342981/21/974]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HGG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2013-10-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica MACKIEWICZA nr domu 20 nr lokalu 64 kod pocztowy 31-214 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2013-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.08.2013 R, NOTARIUSZ JERZY MIKOŁAJ KOBLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WIELKIEJ WSI K. KRAKOWA, REP. A NR 6476/20132013-10-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGACH2013-10-03 do dziś
2. ImionaHALINA TERESA2013-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800,00 ZŁ2013-10-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGACH2013-10-03 do dziś
2. ImionaHALINA TERESA2013-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2013-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaĆWIKOWSKA2013-10-03 do dziś
2. ImionaMONIKA2013-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2013-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-10-03 do dziś
264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-10-03 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-10-03 do dziś
466 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2013-10-03 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2013-10-03 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-10-03 do dziś
746 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-10-03 do dziś
881 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2013-10-03 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2013-10-03 do dziś
1082 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.02.2016 okres OD 03.10.2013 DO 31.12.20142016-04-11 do dziś
2data złożenia 23.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-09 do dziś
3data złożenia 24.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-24 do dziś
4data złożenia 22.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-22 do dziś
5data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
6data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
7data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.10.2013 DO 31.12.20142016-04-11 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-09 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-24 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów