GRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000479283
Numer REGON: 000452883
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-10-05
Sygnatura akt[RDF/435792/22/502]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSKI gmina SŁUPSK miejscowość SŁUPSK2013-10-01 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁUPSK ulica SZCZECIŃSKA nr domu 59A kod pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK kraj POLSKA 2013-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki14 LIPCA 2013 ROKU, NOTARIUSZ JÓZEF MARKIEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SŁUPSKU, REPERTORIUM A NUMER 4123/2013.2013-10-01 do dziś
2PROTOKÓŁ Z DNIA 29 GRUDNIA 2016R., REP. A NR 6341/2016, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W SŁUPSKU, JERZEGO MILEWSKIEGO - KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU, UL. KOŁŁĄTAJA NR 41/1, 76-200 SŁUPSK ZM. PAR.9 UST.2, PAR.11 UST.1, UCHYLONY PAR.13 UST.2, UCHWALONO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI2017-02-06 do dziś
3PROTOKÓŁ Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2016R., REP. A NR 4150.2016, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W SŁUPSKU, PAULINĘ KĘDZIERSKĄ - KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU, UL. STARZYŃSKIEGO 3/7, 76-200 SŁUPSK, UCHWAŁA NR 6 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2016R. ZMIENIAJĄCA PAR.18 UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 4 LIPCA 2013R. POPRZEZ WYKREŚLENIE UST.13 ORAZ ZMIANĘ NUMERACJI PAR.18 POPRZEZ NADANIE UST.14 TEGO PARAGRAFU NUMERU PORZĄDKOWEGO „13”.2017-02-08 do dziś
405.06.2017R. REP. „A” NR 2881/2017, NOTARIUSZ JERZY MILEWSKI W SŁUPSKU - UCHWAŁA NR 4 ZZW 05.06.2017, W SPRAWIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO JEJ TEKSTU I UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI2017-11-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-10-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁDZIELNI PRACY W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 14-06-2013 R., UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU2013-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaSPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „GRYF” ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ W SŁUPSKU2013-10-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2013-10-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000117636 2013-10-01 do dziś
5. Numer REGON0004528832013-10-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„JANTAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON7707608902017-06-09 do dziś
4. Numer KRS0000073119 2017-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 850.000,00 ZŁ2021-09-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-05-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego850000,00 ZŁ2021-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.2013-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRONKOWSKI2020-02-24 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2020-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2013-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoOSIŃSKA2021-09-10 do dziś
2. ImionaIWONA TERESA2021-09-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-10 do dziś
21. NazwiskoŁUKASIAK2017-11-15 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2017-11-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-15 do dziś
31. NazwiskoWOJCZUK2017-11-15 do dziś
2. ImionaWOJCIECH KRZYSZTOF2017-11-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSŁOMIŃSKA2019-09-05 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ALDONA2019-09-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-09-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2013-10-01 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-10-01 do dziś
380 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2013-10-01 do dziś
481 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2013-10-01 do dziś
586 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2013-10-01 do dziś
686 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2013-10-01 do dziś
713 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-10-01 do dziś
814 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ2013-10-01 do dziś
917 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2018-05-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy131 PRODUKCJA MEBLI2020-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 30.09.20132014-05-22 do dziś
2data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.10.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
3data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
4data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
5data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
6data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
7data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
8data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
9data złożenia 15.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
10data złożenia 05.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 30.09.20132014-05-22 do dziś
2OD 01.10.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 30.09.20132014-05-22 do dziś
2OD 01.10.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów