ARTPROJECT POLSKA M.MAŃKO J.RUDNIK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000479276
Numer REGON: 146908870
Numer NIP: 9512372287
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-04
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2021-06-29
Sygnatura akt[RDF/305337/21/304]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-10-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTPROJECT POLSKA M.MAŃKO J.RUDNIK SPÓŁKA JAWNA2013-10-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-10-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ nr domu 36 nr lokalu 112B kod pocztowy 02-797 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA DNIA 30.04.2013 PRZEZ WSPÓLNIKÓW MATEUSZA MAŃKO ORAZ JANUSZA RUDNIKA2013-10-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŃKO2013-10-04 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2013-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-10-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-10-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-10-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-10-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDNIK2013-10-04 do dziś
2. ImionaJANUSZ2013-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-10-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-10-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-10-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-10-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-10-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PEŁNE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ JEST UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY DO PROWADZENIA JEJ SPRAW.2013-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŃKO2013-10-04 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2013-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDNIK2013-10-04 do dziś
2. ImionaJANUSZ2013-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-10-04 do dziś
243 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2013-10-04 do dziś
343 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2013-10-04 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-10-04 do dziś
543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2013-10-04 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-10-04 do dziś
746 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2013-10-04 do dziś
846 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2013-10-04 do dziś
946 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2013-10-04 do dziś
1046 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2013-10-04 do dziś
1146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2013-10-04 do dziś
1241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-10-04 do dziś
1346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2013-10-04 do dziś
1446 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2013-10-04 do dziś
1546 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-10-04 do dziś
1646 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2013-10-04 do dziś
1746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2013-10-04 do dziś
1846 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2013-10-04 do dziś
1946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-10-04 do dziś
2047 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-10-04 do dziś
2168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-10-04 do dziś
2268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-10-04 do dziś
2343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2013-10-04 do dziś
2468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-10-04 do dziś
2568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-10-04 do dziś
2671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2013-10-04 do dziś
2771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-10-04 do dziś
2874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-10-04 do dziś
2974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-10-04 do dziś
3096 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-10-04 do dziś
3143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-10-04 do dziś
3243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-10-04 do dziś
3343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-10-04 do dziś
3443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-10-04 do dziś
3543 31 Z TYNKOWANIE2013-10-04 do dziś
3643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2013-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów