DOBRY PRAWNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000479208
Numer REGON: 061600385
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-03-08
Sygnatura akt[RDF/278647/21/236]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0616003852013-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRY PRAWNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC BANKOWY nr domu 2 kod pocztowy 00-095 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.09.2013 R., NOTARIUSZ MONIKA SZULADZIŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OTWOCKU PRZY ULICY KARCZEWSKIEJ 11/1, 05-400 OTWOCK, REP. A NR 2392/2013.2013-10-01 do dziś
222-12-2014 R., NOTARIUSZ MONIKA SZULAŃDZIŃSKA; KANCELARIA NOTARIALNA MONIKA SZULAŃDZIŃSKA NOTARIUSZ; OTWOCK UL. KARCZEWSKA 11 LOK. 1; NR REPERTORIUM A NR 2981/2014,ZMIANA § 3, 9 ORAZ 11 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI NADANIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2015-02-02 do dziś
306.03.2017R. NOTARIUSZ MONIKA SZULAŃDZIŃSKA; KANCELARIA NOTARIALNA, OTWOCK UL.KARCZEWSKA 11 LOK.1; REPERTORIUM A NR 594/2017, ZMIANA PAR.3 I PAR.7 UST.1 UMOWY SPÓŁKI. NADANIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2017-03-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS KOWALCZYK2013-10-01 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA EWA2013-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.750,00 ZŁ2013-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 ZŁ2013-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMOISTNY.2013-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2013-10-01 do dziś
2. ImionaTOMASZ GRZEGORZ2013-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLIS KOWALCZYK2013-10-01 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA EWA2013-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-10-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-10-01 do dziś
21. NazwiskoLIS2013-10-01 do dziś
2. ImionaMARIANNA JADWIGA2013-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-10-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-10-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-02-02 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-02-02 do dziś
363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-02 do dziś
464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-02-02 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-02-02 do dziś
666 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2015-02-02 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-02-02 do dziś
869 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2015-02-02 do dziś
980 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2015-02-02 do dziś
1082 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.03.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-04-02 do dziś
2data złożenia 06.03.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-04-02 do dziś
3data złożenia 06.03.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-04-02 do dziś
4data złożenia 06.03.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-02 do dziś
5data złożenia 06.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-02 do dziś
6data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-04-02 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-04-02 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-04-02 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-02 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-02 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-04-02 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-04-02 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-04-02 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-02 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-02 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów