ARTIS PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000479083
Numer REGON: 146856759
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-03
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-09-22
Sygnatura akt[RDF/331906/21/293]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTIS PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-01-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CHMIELNA nr domu 2 nr lokalu 31 kod pocztowy 00-020 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.09.2013R. PRZED ASESOREM NOTARIALNYM JOANNĄ BIELAK, ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA W OTWOCKU - MONIKI SZULADZIŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W OTWOCKU PRZY UL.KARCZEWSKIEJ 11 LOK.1. REPERTORIUM A NR 2307/20132013-10-03 do dziś
207.11.2019R. REP. A NR 3508/2019 KANCELARIA NOTARIALNA MONIKA SZULADZIŃSKA - NOTARIUSZ PAR.3, PAR.7 UST.12020-01-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAŁĘSKA2017-08-04 do dziś
2. ImionaALICJA MAGDALENA2013-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2013-10-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS KOWALCZYK2017-08-04 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA EWA2013-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2013-10-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2013-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2013-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAŁĘSKI2017-08-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2017-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-08-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZAŁĘSKA2017-08-04 do dziś
2. ImionaALICJA MAGDALENA2013-10-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-10-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA2013-10-03 do dziś
21. NazwiskoLIS KOWALCZYK2017-08-04 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA EWA2017-08-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA2017-08-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-10-03 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-10-03 do dziś
343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2013-10-03 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-10-03 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-10-03 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-10-03 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2017-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
2data złożenia 20.08.2020 okres OD 03.10.2013 DO 31.12.20132020-08-20 do dziś
3data złożenia 20.08.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-08-20 do dziś
4data złożenia 20.08.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-08-20 do dziś
5data złożenia 20.08.2020 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-08-20 do dziś
6data złożenia 20.08.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-20 do dziś
7data złożenia 20.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
8data złożenia 22.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.10.2013 DO 31.12.20132020-08-20 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-08-20 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-08-20 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-08-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-20 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.10.2013 DO 31.12.20132020-08-20 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-08-20 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-08-20 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-08-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-20 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów