A-Z GLOBAL TECHNICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000478716
Numer REGON: 161554593
Numer NIP: 7543075968
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-26
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-06-15
Sygnatura akt[RDF/499144/23/268]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-Z GLOBAL TECHNICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE2013-09-26 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica BUDOWLANYCH nr domu 6 kod pocztowy 45-005 poczta OPOLE kraj POLSKA 2013-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.09.2013R., NOTARIUSZ DANUTA TRUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 3444/20132013-09-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORADA2013-09-26 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW SYLWESTER2013-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.950,00 ZŁ2013-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARASEK2013-09-26 do dziś
2. ImionaDAMIAN SEBASTIAN2013-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2013-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGREK2013-09-26 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW ŁUKASZ2013-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2013-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-09-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORADA2021-02-09 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW SYLWESTER2021-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-02-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTARASEK2013-09-26 do dziś
2. ImionaDAMIAN SEBASTIAN2013-09-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-09-26 do dziś
21. NazwiskoGREK2013-09-26 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW ŁUKASZ2013-09-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-09-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2013-09-26 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-09-26 do dziś
352 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2013-09-26 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-09-26 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-09-26 do dziś
674 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2013-09-26 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-09-26 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-09-26 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-09-26 do dziś
1078 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2015-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.06.2015 okres OD 19.09.2013 DO 31.12.20132015-06-24 do dziś
2data złożenia 27.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
3data złożenia 20.09.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-28 do dziś
4data złożenia 14.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-23 do dziś
5data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-06 do dziś
6data złożenia 27.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-27 do dziś
7data złożenia 08.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-08 do dziś
8data złożenia 06.12.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-06 do dziś
9data złożenia 15.06.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-15 do dziś
10data złożenia 15.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.09.2013 DO 31.12.20132015-06-24 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-28 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-23 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-06 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-27 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-08 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-06 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-15 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.09.2013 DO 31.12.20132015-06-24 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-28 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-23 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-06 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-27 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-27 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-06 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-15 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów