BP OUTDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000478620
Numer REGON: 146898835
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-27
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-10-11
Sygnatura akt[RDF/346812/21/347]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP OUTDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-09-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRANITOWA nr domu 1 nr lokalu 18 kod pocztowy 02-681 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.06.2013 R. - UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZA ANNE ZIÓŁKOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE (REPERTORIUM A NR 98/2013)2013-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOZIŃSKI2013-09-27 do dziś
2. ImionaROMAN JAN2013-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH2013-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISAK2013-09-27 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ALBERT2013-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH2013-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-09-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2013-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOZIŃSKI2013-09-27 do dziś
2. ImionaROMAN JAN2013-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-09-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISAK2013-09-27 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ALBERT2013-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-09-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 1 REKLAMA2013-09-27 do dziś
258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-09-27 do dziś
318 11 Z DRUKOWANIE GAZET2013-09-27 do dziś
418 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2013-09-27 do dziś
518 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2013-09-27 do dziś
618 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2013-09-27 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-09-27 do dziś
843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2013-09-27 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-09-27 do dziś
1043 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-09-27 do dziś
1143 31 Z TYNKOWANIE2013-09-27 do dziś
1274 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2013-09-27 do dziś
1343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2013-09-27 do dziś
1443 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2013-09-27 do dziś
1543 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2013-09-27 do dziś
1643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-09-27 do dziś
1760 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2013-09-27 do dziś
1860 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH2013-09-27 do dziś
1990 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2013-09-27 do dziś
2090 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2013-09-27 do dziś
2149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-09-27 do dziś
2277 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-09-27 do dziś
2370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-09-27 do dziś
2446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2013-09-27 do dziś
2556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2013-09-27 do dziś
2668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-09-27 do dziś
2768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-09-27 do dziś
2858 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2013-09-27 do dziś
2958 13 Z WYDAWANIE GAZET2013-09-27 do dziś
3058 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2013-09-27 do dziś
3159 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2013-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.08.2014 okres OD 28.06.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
2data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
3data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
4data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
5data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
7data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
8data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.06.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.06.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów