ENEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000478616
Numer REGON: 281516160
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-02
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-07-20
Sygnatura akt[RDF/318384/21/739]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 281516160 NIP 74222475542013-10-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat GIŻYCKI gmina GIŻYCKO miejscowość GRAJWO2020-06-24 do dziś
2. Adresmiejscowość GRAJWO nr domu 5 kod pocztowy 11-500 poczta GIŻYCKO kraj POLSKA 2020-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.04.2013 R. NOTARIUSZ REGINA KAMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘTRZYNIE, REP. A NR 2112/20132013-10-02 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 19.03.2020R, REP. A NR 1517/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA ADAMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W GIŻYCKU ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 28.05.2020R, REP. A NR 3375/2020, NOTARIUSZ REGINA KAMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘTRZYNIE ZMIENIONO §7 UMOWY SPÓŁKI.2020-06-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBIEC2020-06-24 do dziś
2. ImionaEWA2020-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.100,00 ZŁ2020-06-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBIEC2020-06-24 do dziś
2. ImionaDARIUSZ WALDEMAR2020-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ2020-06-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2013-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-10-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO KWOTY 5.000,00 ZŁ. W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA POWYŻEJ KWOTY 5.000,00 SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2013-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBIEC2020-06-24 do dziś
2. ImionaEWA2020-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBIEC2020-06-24 do dziś
2. ImionaDARIUSZ WALDEMAR2020-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2013-10-02 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-10-02 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-10-02 do dziś
401 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2013-10-02 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-10-02 do dziś
601 24 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH2013-10-02 do dziś
701 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW2013-10-02 do dziś
801 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH2013-10-02 do dziś
935 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-10-02 do dziś
1077 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.03.2014 okres OD 02.10.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
2data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
3data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
4data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
8data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
10data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
11data złożenia 20.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.10.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.10.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów