BUSINESS AREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000478476
Numer REGON: 101520649
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-26
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-06-10
Sygnatura akt[RDF/206532/20/947]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-09-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS AREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA2013-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu 18 kod pocztowy 00-105 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.08.2013 R., IWONA KRUPIŃSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 26118/20132013-09-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-09-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ PRZEZ PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI BUSINESS AREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W SPÓŁKĘ BUSINESS AREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA NA MOCY UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BUSINESS AREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z DNIA 26.08.2013 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ IWONĘ KRUPIŃSKĄ NOTARIUSZA W WARSZAWIE Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZY UL. STANISŁAWA DUBOIS 12 LOK. 16 W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI2013-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBUSINESS AREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-09-26 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2013-09-26 do dziś
3. Numer w rejestrze0000444286 2013-09-26 do dziś
5. Numer REGON1015206492013-09-26 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA2013-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0171863202013-09-26 do dziś
4. Numer KRS0000282076 2013-09-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSINESS AREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1423375022013-09-26 do dziś
4. Numer KRS0000357851 2013-09-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-09-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. WSPÓLNIK CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000282076) REPREZENTOWANY JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. WSPÓLNIK BUSINESS AREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000357851) REPREZENTOWANY JEST PRZEZ PREZESA I WICEPREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA2013-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0171863202013-09-26 do dziś
4. Numer KRS0000282076 2013-09-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSINESS AREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1423375022013-09-26 do dziś
4. Numer KRS0000357851 2013-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2013-09-26 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-09-26 do dziś
358 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-09-26 do dziś
458 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2013-09-26 do dziś
558 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2013-09-26 do dziś
659 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2013-09-26 do dziś
759 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2013-09-26 do dziś
877 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2013-09-26 do dziś
962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-09-26 do dziś
1046 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2018-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.11.2014 okres OD 26.09.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
2data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
3data złożenia 06.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
4data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
5data złożenia 19.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-19 do dziś
6data złożenia 06.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
7data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.09.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-19 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-19 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów