CURADEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000478433
Numer REGON: 022265626
Numer NIP: 8992747403
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-25
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-05-26
Sygnatura akt[RDF/490912/23/823]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCURADEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-10-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. JANA DŁUGOSZA nr domu 48 kod pocztowy 51-162 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.08.2013 R., ASESOR NATARIALNY BARTOSZ FRANCKIEWICZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BEATY BARANOWSKIEJ-SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 72278/20132013-09-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCURADEN AG2016-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2013-09-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-09-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-09-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBREITSCHMID2020-04-24 do dziś
2. ImionaCHRISTINE HELENA2020-04-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-04-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSTĄCEL WILCZYŃSKA2017-06-26 do dziś
2. ImionaPAULINA2017-06-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-06-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-09-25 do dziś
246 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2013-09-25 do dziś
346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-09-25 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-25 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-25 do dziś
682 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2013-09-25 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-09-25 do dziś
832 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2013-09-25 do dziś
946 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2015-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2015 okres OD 21.08.2013 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
2data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-27 do dziś
3data złożenia 28.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
4data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
5data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
6data złożenia 02.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
7data złożenia 20.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
8data złożenia 10.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-26 do dziś
9data złożenia 26.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.08.2013 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-27 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-15 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-05 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.08.2013 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-27 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-26 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-15 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów