GRYNWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000478304
Numer REGON: 260723458
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-06-14
Sygnatura akt[RDF/389269/22/769]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYNWALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI gmina RAKÓW miejscowość REMBÓW2013-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość REMBÓW nr domu 100 kod pocztowy 26-035 poczta RAKÓW kraj POLSKA 2013-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.04.2013 R., REP. A 867/2013, NOTARIUSZ ADAM ZIOMEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. WARSZAWSKA 30/4; 09.09.2013 R., REP. A 3080/2013, NOTARIUSZ JACEK SAMELA, KANCELARIA NOTARIALNA W STARACHOWICACH, UL. STASZICA 13 - ZMIENIONO: § 1 PKT 1 I 2, § 3 PKT 2.2013-09-30 do dziś
209.01.2020 R., REP. A 46/2020, NOTARIUSZ JAKUB GŁOGOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W JAROSŁAWIIU, UL. CZARNIECKIEGO 12/2 - ZMIENIONO § 3; 13.02.2020 R., REP. A 504/2020, NOTARIUSZ JAKUB GŁOGOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W JAROSŁAWIIU, UL. CZARNIECKIEGO 12/2 - ZMIENIONO § 3.2020-03-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJSA2019-03-28 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2020-03-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJSA2020-03-03 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MIROSŁAW2020-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2020-03-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00ZŁ2013-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJSA2019-03-28 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWOJSA2019-03-28 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW JAN2019-03-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-03-28 do dziś
21. NazwiskoWOJSA2020-03-03 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MIROSŁAW2020-03-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-03 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2020-03-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-03-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-03-03 do dziś
279 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2020-03-03 do dziś
379 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2020-03-03 do dziś
479 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-03-03 do dziś
547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-03-03 do dziś
656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-03-03 do dziś
766 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-03-03 do dziś
869 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2020-03-03 do dziś
908 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2020-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.04.2018 okres OD 30.09.2013 DO 31.12.20132018-04-17 do dziś
2data złożenia 17.04.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.01.20142018-04-17 do dziś
3data złożenia 17.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
4data złożenia 17.04.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-17 do dziś
5data złożenia 17.04.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-17 do dziś
6data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
7data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
8data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
9data złożenia 14.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 30.09.2013 DO 31.12.20132018-04-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.01.20142018-04-17 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-17 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-17 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.09.2013 DO 31.12.20132018-04-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.01.20142018-04-17 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-17 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-17 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.09.2013 DO 31.12.20132018-04-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.01.20142018-04-17 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-17 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-17 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów